StatCounter

marți, 5 aprilie 2011

Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc


 Semnalez pentru cei interesaţi existenţa pe net în format pdf. a volumului Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc (coordonatori: Svetlana Suveică, Ion Eremia, Sergiu Matveev, Sorin Şipoş; cuvânt înainte de Alexandru-Florin Platon), Editura Cartdidact / Editura Universităţii din Oradea, Chişinău / Oradea, 2009.
Volumul are şi câteva studii privitoare la a doua jumătate a secolului XX şi poate fi descărcat de la adresa: http://www.sm4x.narod.ru/Istoriografie_politica_2009.pdf
iar cuprinsul în limbile română şi engleză poate fi consultat mai jos.
CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE .........................................................7
I. ISTORIOGRAFIE ...................................................... 13
Ion Gumenâi • Istoriografia rusă din secolul XIX – începutul secolului XX cu privire la evreii din Rusia şi Basarabia. Unele consideraţii ................................................. 13
Sergiu Matveev • Etapele studiilor istorice sovietice postbelice privind problema „formării poporului moldovenesc” .....21
Svetlana Suveică • Politică şi istoriografie în RSS Moldovenească în anii ’60 -’70 ai secolului XX....................... 26
Sorin Şipoş • Silviu Dragomir şi cercetarea romanităţii nordbalcanice în România perioadei comuniste ...................... 40
Barbu Ştefănescu • Istoria rurală românească şi politica ....64
Andrei Cuşco, Igor Şarov • Identitate, memorie şi discurs istoric în Moldova postsovietică: o abordare critică.............72
Anatol Petrencu • Găgăuzii: aspecte istoriografice ale istoriei şi culturii (Teze)……………………….. 88
II. ISTORIE POLITICĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE ........93
Florin Sfrengeu • Consideraţii istorico-arheologice privind perioada secolelor VIII-IX în nord-vestul României .... 93
Alexandru Simon • De la porturile Italiei la porturile Ungurului: drumurile valahe ale cruciadei la sfârşitul secolului XV ..........107
Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon • Despre „conspiraţia” pregătită de Maximilian I de Habsburg şi Ştefan al III-lea cel Mare contra regilor Ungariei şi Poloniei, la sfârşitul Secolului al XV-lea ..... 134
Ion Eremia • Mit şi Realitate în relaţiile moldo-ruse din anul 1654 ...................................................................... 153
Mircea Brie • Identitatea etnică în Transilvania (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Repere metodologice ....176
Antonio Faur • Referinţe în documente diplomatice franceze cu privire la statutul Transilvaniei de Nord (1945-1947) ........187
Catalina Iliescu Gheorghiu • Translating for Propaganda Purposes. „Political Hypercorrectness” Under Totalitarism .... 199
Octavian Ţîcu • The Nation-Building and the Soviet Cultural Policies in the Moldovan SSR (1944 -1989) .............................. 215
POSTFAŢĂ .........................................227
NOTIŢE DESPRE AUTORI ..............229

CONTENTS
FOREWORD ............................................7
I. HISTORIOGRAPHY ............................13
Ion Gumenai • RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURY CONCERNING RUSSIAN AND BESSARABIAN JEWS. SEVERAL PERSPECTIVES..................... 13
Sergiu Matveev • STAGES OF SOVIET POST-WAR HISTORICAL STUDIES CONCERNING THE PROBEM OF „FORMATION OF MOLDOVAN PEOPLE”............................................................... 21
Svetlana Suveica • POLITICS AND HISTORIOGRAPHY IN MOLDOVAN SSR DURING THE 1960s – 1970s ...........................26
Sorin Sipos • SILVIU DRAGOMIR AND THE RESEARCH OF NORTH BALKANIC ROMANITY IN ROMANIA DURING THE COMMUNIST ERA .......... 40
Barbu Stefanescu • ROMANIAN RURAL HISTORY AND POLITICS ........................ 64
Andrei Cusco, Igor Sarov • IDENTITY, MEMORY, AND HISTORICAL DISCOURSE IN POST-SOVIET MOLDOVA: A CRITICAL APPROACH .................. 72
Anatol Petrencu • GAGAUZ: HISTORIOGRAPHIC ASPECTS OF THEIR HISTORY AND CULTURE (THESES) ........ 88
II. POLITICAL HISTORY AND INTERNATIONAL RELATIONS ....... 93
Florin Sfrengeu • HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE 8th AND 9th CENTURY IN NORTHWESTERN ROMANIA................................93
Alexandru Simon • FROM THE ITALIAN HARBORS TO THE HARBORS OF THE HUNGARIAN: THE WALACHIAN ROADS OF THE CRUSADE AT THE END OF THE 15th CENTURY ............................... 107
Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon • ON MAXIMILIAN I OF HABSBURG’S AND STEPHEN III THE GREAT’S „CONSPIRACY” AGAINST THE KINGS OF HUNGARY AND POLAND AT THE END OF THE 15th CENTURY ...................... 134
Ion Eremia • MYTH AND REALITY IN MOLDOVAN-RUSSIAN RELATIONS OF 1654 ......................... 153
Mircea Brie • ETHNIC IDENTITY IN TRANSYLVANIA (SECOND HALF OF THE 19th CENTURY-BEGINNING OF THE 20th CENTURY). METHODOLOGICAL BENCHMARKS .............. 176
Antonio Faur • REFERENCES IN FRENCH DIPLOMATIC REPORTS REGARDING THE STATUS OF NORTHERN TRANSYLVANIA (1945-1947) ......... 187
Catalina Iliescu Gheorghiu • TRANSLATING FOR PROPAGANDA PURPOSES. „POLITICAL HYPERCORRECTNESS” UNDER TOTALITARISM .... 199
Octavian Ticu • THE NATION-BUILDING AND THE SOVIET CULTURAL POLICIES IN THE MOLDOVAN SSR (1944 -1989) ....... 215
AFTERWORD ........................................227
NOTES ON THE AUTHORS ....................229

Niciun comentariu: