StatCounter

sâmbătă, 22 februarie 2014

Call for papers: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Istorie si FilozofieFacultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova pregăteşte pentru tipar primul număr al Revistei Studia Universitas Moldaviae. Ştiinţe umanistice (Istorie şi Filosofie), 2014.
Revista este inclusă în registrul naţional al revistelor ştiinţifice CNAA, Categoria C și își presupune publicarea de lucrări din domeniile istoriei românilor, istoriei universale, arheologiei, filosofiei, antropologiei şi a ştiinţelor complementare, cu orientare spre spaţiul sud-est european în următoarele compartimente:
studii şi discuţii;
materiale şi cercetări;
studii ale masteranzilor şi doctoranzilor;
recenzii, prezentări de cărţi, personalia, cronica cercetărilor ştiinţifice, burse, proiecte, deplasări de documentare.
A se vedea mai jos detalii privind normele de publicare și procesul de recenzare.


Norme de publicare:

Lucrările pot fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, germană sau franceză.Structura textelor este următoarea:

I. Adnotare:

La începutul textului principal se va introduce o adnotare în limbile română, rusă, engleză/germană/franceză. Adnotările se vor prezenta în format:

Times New Roman; Font size 10; Space 1,0.

Volumul fiecărei adnotări nu va depăşi 1500 caractere, inclusiv spaţiu.

II. Textul lucrării:

Volumul maximal nu va depăşi 1,5 c.a., inclusiv bibliografia şi ilustraţiile. Textul lucrărilor trebuie prezentat în formă de manuscris şi în format electronic:

Times New Roman; Font size 12; Space 1,5.

III. Planşele cu materialul ilustrativ

Planşele, în format A4, se vor prezenta în formă grafică clară, cu numerotarea poziţiei fiecărui obiect. Planşele trebuie să fie numerotate. Materialul ilustrativ trebuie să fie însoţit de o listă a planşelor cu o legendă exhaustivă. Legendele planşelor trebuie să fie asociate de o traducere în limbile utilizate la Adnotare. Planşele şi lista planşelor se va prezenta şi în format electronic (TIF sau JPG – nu mai puţin de 600 dpi).

IV. Bibliografie

Notele bibliografice din text se prezintă în text în paranteze rotunde, cele cu caractere chirilice se scriu în original.

Exemple de note bibliografice: (Eremia 1999, 121) (Нудельман 1985, 15), (Mihailescu-Bîrliba 2003, 220-221)Lista bibliografică se prezintă în ordine alfabetică la sfârşitul textului, întâi cele cu caractere latine, apoi cele cu caractere chirilice, conform condiţiilor următoare:

Modul de citare a monografiilor:

Eremia 1999: Eremia I. Relaţiile externe ale lui Vasile Lupu (1636-1653). Chişinău, Cartdidact, 1999.

Нудельман 1985: Нудельман A.A. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутском регионе (с древнейших времен до образования феодального Молдавского государства). Кишинев, Штиинца, 1985.

Modul de citare a articolelor şi rezumatelor:

Mihailescu-Bîrliba 2003: Mihailescu-Bîrliba V. Scurt istoric al numismaticii. În: Arheologia Moldovei, XXVI. Bucureşti, 2003, p. 219-240.

Ратман 2002: Ратман Д.Б. Мифы, мораль и мегатеории как проблемы исторического синтеза. В: Американский ежегодник 2000. Москва, 2002, с. 201-245.V. Lista abrevierilor se prezintă în ordine alfabetică, după bibliografie.

VI. Date despre autor:

numele, prenumele; gradul ştiinţifico-didactic; funcţia; instituţia; e-mail, data de prezentare a textului.Termenul limită de prezentare a manuscriselor:

pentru numărul 1 – 25 aprilie 2014.Manuscrisele în formă electronică vor fi prezentate direct la redacţie sau trimise prin poştă pe adresa redacţiei.Procesul de recenzareProcesul de recenzare a articolelor propuse spre publicare în revistă se desfăşoară conform normelor internaţionale.

Redactorul şef al revistei va desemna unul din responsabilii de redacţie care va decide dacă articolul corespunde scopurilor revistei şi dacă conţinutul ştiinţific are o calitate corespunzătoare pentru a fi publicat în această revistă.

Daca răspunsul este afirmativ, responsabilul de redacţie va desemna doi referenţi care aparţin comunităţii ştiinţifice şi sunt specialişti în domeniul şi tema principală a articolului. Referenţii au şapte zile să decidă dacă acceptă să-şi exprime opinia asupra articolului. Dacă după şapte zile unul dintre referenţi decide că nu poate sa efectueze un referat ştiinţific asupra articolului, este desemnat un alt specialist de către responsabilul de redacţie desemnat.

Referenţii au la dispoziţie două săptămâni să formuleze aprecieri asupra articolului şi să ia o decizie. Cei doi referenţi trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte în procesul de evaluare a lucrării:

1.  Importanţa practică şi impactul pe care îl are articolul în lumea ştiinţifică;

2.  Originalitatea articolului şi rezultatele obţinute;

3.  Nivelul ştiinţific al articolului;

4.  Concluziile şi/sau recomandările, precum şi/sau viitoarele investigaţii propuse de către autor (autori).

Fiecare dintre aceste exigente au un punctaj care descreşte de la 5 la 1. În final cei doi referenţi pot recomanda una din următoarele situaţii:

1.  Articolul este acceptat în forma propusă de autor (autori);

2.  Articolul este acceptat după ce se vor efectua corecturile care pot fi majore sau minore;

3.  Articolul nu este acceptat în forma actuală.

Decizia finală de acceptare sau respingere a articolului îi aparţine responsabilului de redacţie şi este bazată pe evaluările făcute de cei doi referenţi, fără a oferi autorilor explicaţii privind rezultatul deciziei.Notă: Rămâne la latitudinea referenţilor dacă vor să rămână anonimi sau vor sa se identifice.

Niciun comentariu: