StatCounter

sâmbătă, 7 august 2010

A apărut primul număr al revistei Archiva Moldaviae


Semnalez aici o nouă apariţie editorială în peisajul istoriografic contemporan, şi anume primul număr al revistei Archiva Moldaviae, vol. I/2009, 480 p.
După cum suntem anunţaţi de către echipa editorială, „Archiva Moldaviae este o revistă cu specific istoric şi arhivistic, cu apariţie anuală, în cadrul căreia materialele sunt redate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională. Ea urmăreşte să aducă în circuitul ştiinţific studii savante şi surse inedite, în special documente de arhivă, referitoare în principal la trecutul Moldovei, precum şi la România modernă şi contemporană. Perspectivele integratoare, raportările la istoria Europei central-estice îşi vor găsi un loc binemeritat în paginile revistei. Publicaţia se adresează în mod deosebit istoricilor şi arhiviştilor, dar ea este declarat deschisă pentru cercetători din câmpuri variate de cunoaştere, care apelează (şi) la documentele păstrate în arhive publice sau private ori în biblioteci.”
Aşa cum se poate vedea din cuprinsul revistei, există şi câteva studii şi contribuţii care vizează perioada comunistă, motiv pentru care am decis că este important ca ea să ajungă şi la cei care vizitează acest blog.
Mai jos cuprinsul revistei în limbile română, engleză, franceză, germană, rusă:

CUPRINSAbrevieri
23


Dorin DOBRINCU, Archiva Moldaviae la început de drum
29


Studii de istorie

Religie, cutumă, educaţieElena CHIABURU, Difuzarea în Moldova a Mineelor de la Buda (1804-1805)

35
Ion GUMENÂI, Molocanii din Basarabia. Originile şi componenţa etnică

46
Cătălin BOTOŞINEANU, Politica din spatele „capetelor sparte”, la Universitatea din Iaşi. Alegerile pentru funcţia de rector din 1923


54Relaţii externeŞerban V. MARIN, Însemnări din jurnalul veneţianului Marino Sanudo referitoare la ultimii ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare. Ambasadele Moldovei la Veneţia


79
Liviu BRĂTESCU, Politica externă a României (1884-1888). Actori şi mijloace de acţiune

92Istorie localăDaniel PAVĂL, Aspecte privind sănătatea şi igiena publică în judeţul Neamţ de la 1825 până la primul război mondial

109
Radu FILIPESCU, Informaţii documentare cu privire la seceta din judeţul Iaşi în anul 1946

118


Bogdan Constantin DOGARU, Contribuţii la organizarea administrativă a judeţului Putna. Sfaturile populare raionale

130


Documente

Valentin CONSTANTINOV, Documentul original de la Alexandru cel Bun pentru Episcopia de Rădăuţi (6 iulie 1413)

145
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI şi Ludmila BACUMENCO, Documente referitoare la istoria Ţării Moldovei (1634-1858) provenite dintr-o colecţie particulară din Iaşi


150
Anton COŞA, Un document inedit din 1793 privind catolicii din judeţul Bacău

178
Ottmar TRAŞCĂ, Franz Babinger şi pogromul din Iaşi (1941)
219
Dorin DOBRINCU, Ruine, lipsuri şi anarhie. Moldova şi Bucovina de sud în toamna anului 1944

227
Teodor CANDU şi Octavian MOŞIN, Clerul din Republica Sovietică Socialistă Moldovească. Registrul oficial din 1945-1948 (I)

244


Ştiinţe auxiliare ale istoriei

N.A. URSU, Alecu Russo, personaj într-o piesă de teatru a lui Scarlat Ruzenschi, coleg al său la judecătoria din Piatra Neamţ


283
Sorin IFTIMI, Sigilii din arhivele ieşene (Asachi, Hurmuzachi, Aslan)
289


Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri

Arcadie M. BODALE, Repertoriul actelor privitoare la instituţiile ecleziastice din Ţara Românească şi Moldova până în 1742. Colecţia Documente de la Arhivele Naţionale-Iaşi


313
Virginia ISAC, Note privind evacuarea arhivelor din Iaşi în timpul celor două războaie mondiale

341
Suzana BODALE, Fondul Frontul Renaşterii Naţionale din ţinutul Prut. Perspectivele cercetării

350
Restitutio

† Constantin A. STOIDE, Legăturile dintre Moldova, Ţara Românească şi Transilvania la începutul secolului al XVI-lea

367


Dezbateri

Ion T. SION, Marginalii la lucrări legate de istoria Tecuciului
401


Recenzii

Silviu Văcaru, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea (Mihai Mîrza)

417
44сская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в (Ion Eremia)

420
Alin Mureşan, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Cristian Zaharia)

436
Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Ancheta asupra unei ascensiuni politice (Vlad Mercori)

444
Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Ligia Dobrincu)

447


Note bibliografice

Valer Hossu, Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate (Dorin Dologa)

453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. II (1686-1760) (Mihai Mîrza)

454
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (Arcadie M. Bodale)

455
Gabriel Asandului, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Cătălin Botoşineanu)

457
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) (Cătălin Botoşineanu)

458
Viaţa ştiinţifică

Activităţile Arhivelor Naţionale Iaşi consacrate comemorării a 140 de ani de la moartea lui Gheorghe Asachi (Suzana Bodale)

461
Congresul Asociaţiei arhiviştilor maghiari (Cătălin Botoşineanu)
462
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)” (Arcadie M. Bodale)

464


Expoziţia 1939. Zile de pace, zile de război”, la Alexandria (Mădălina-Diana Ruşanu-Radu)

467
După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe” (Cristian Zaharia)

469

Lista autorilor
473

*****************************************************


CONTENTSAbbreviations
23


Dorin DOBRINCU, Archiva Moldaviae at the Beginning
29


History Studies

Religion, Tradition, EducationElena CHIABURU, The Distribution of the Buda Minee in Moldavia (1804-1805)

35
Ion GUMENÂI, The Molocans from Bessarabia. Origins and Ethnic Composition

46
Cătălin BOTOŞINEANU, The Policy behind the “Broken Heads” at the University of Iaşi. Elections for the Rector Position in 1923


54Foreign RelationsŞerban V. MARIN, Notes from the Diary of the Venetian Marino Sanudo regarding the Last Years of Stephen the Great Reign. The Moldavian Embassies to Venice


79
Liviu BRĂTESCU, Romanian Foreign Policy (1884-1888). Actors and Means of Action

92Local HistoryDaniel PAVĂL, Aspects concerning the Public Health and Hygiene in Neamţ County since 1825 until the First World War

109
Radu FILIPESCU, Information in Documents about the Drought from Iaşi County in 1946

118


Bogdan Constantin DOGARU, Contributions to the Administrative Organization of Putna County. The District People’s Councils


130


Documents

Valentin CONSTANTINOV, The Original Document from the 6th of July, 1413, issued by Alexandru cel Bun for Rădăuţi Bishopric


145
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI and Ludmila BACUMENCO, Documents regarding the History of Moldavian Principality (1634-1858) from a Private Collection from Iaşi


150
Anton COŞA, An Unpublished Document from 1793 regarding the Catholics from Bacău County

178
Ottmar TRAŞCĂ, Franz Babinger and the Pogrom from Iaşi (1941)
219
Dorin DOBRINCU, Ruins, Deficiencies and Anarchy. Moldavia and South Bukowine in the Autumn of 1944

227
Teodor CANDU and Octavian MOŞIN, The Clergy from Moldavian Socialist Soviet Republic. The Official Register of 1945-1948 (I)


244


Auxiliary Sciences of History

N.A. URSU, Alecu Russo, Character in a Play of Scarlat Ruzenschi, his Colleague from the Law Court of Piatra Neamţ

283
Sorin IFTIMI, Seals of the Archives of Iaşi (Asachi, Hurmuzachi, Aslan)

289


The History of Archives. Funds Presentations

Arcadie M. BODALE, The Index of the Acts regarding the Wallachian and Moldavian Ecclesiastic Institutions until 1742. The Documents Collection of the National Archives of Iaşi313
Virginia ISAC, Notes regarding the Removal of the Archives of Iaşi during the Two World Wars

341
Suzana BODALE, The Files of the Frontul Renaşterii Naţionale of Prut Region. The Prospects of Research

350

Restitutio

† Constantin A. STOIDE, The Relations between Moldavia, Wallachia and Transylvania at the Beginning of the 16th Century


367


Debates

Ion T. SION,  The Outsiders at the Debates regarding the History of Tecuci

401


Reviews

Silviu Văcaru, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea

417
44сская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в (Ion Eremia)

420
Alin Mureşan, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Cristian Zaharia)

436
Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Ancheta asupra unei ascensiuni politice (Vlad Mercori)

444
Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Ligia Dobrincu)

447


Bibliographic Notes

Valer Hossu, Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate (Dorin Dologa)

453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. II (1686-1760) (Mihai Mîrza)

454
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (Arcadie M. Bodale)

455
Gabriel Asandului, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Cătălin Botoşineanu)

457
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) (Cătălin Botoşineanu)

458

Scientific Life

The Activities of the National Archives of Iaşi dedicated to the Commemoration of 140 years from the Death of Gheorghe Asachi (Suzana Bodale)


461
The Congress of the Hungarian Archivists Association (Cătălin Botoşineanu)

462
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)” (Arcadie M. Bodale)

464
The Exhibition1939. Zile de pace, zile de război”, in Alexandria (Mădălina-Diana Ruşanu-Radu)

467
După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe” (Cristian Zaharia)

469

List of Authors
473

******************************************************


TABLE DE MATIÈRESAbréviations
23


Dorin DOBRINCU, Archiva Moldaviae au début du chemin
29


Études d’histoire

Religion, coutumes, éducationElena CHIABURU,  La circulation des « Minee » de Buda en Moldavie (1804-1805)

35
Ion GUMENÂI, Les « Molocans » de Bessarabie. Origines et composition ethnique

46
Cătălin BOTOŞINEANU, La politique derrière les « têtes cassés » à l’Université de Iaşi. Les élections pour la fonction de recteur en 1923


54Relations étrangèresŞerban V. MARIN, Renseignements du journal Vénitien de Marino Sanudo sur les dernières années du règne d’Étienne le Grand. Les ambassades de la Moldavie à Venise


79
Liviu BRĂTESCU, La politique étrangère de la Roumanie (1884-1888). Acteurs et moyens d’action

92Histoire localeDaniel PAVĂL, Aspects concernant la santé et l’hygiène publique au département de Neamţ depuis 1825 jusqu'à la première guerre mondiale


109
Radu FILIPESCU, Informations dans les archives sur la sécheresse dans la région de Iaşi  en 1946

118Bogdan Constantin DOGARU, Contributions sur l’organisation administrative du département de Putna. Les Conseils populaires régionales


130


Documents

Valentin CONSTANTINOV, Le document original émis par Alexandre le Bon pour l’Évêché de Rădăuţi (le 6 Juillet 1413)

145
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI et Ludmila BACUMENCO, Documents concernant  l’histoire de la Moldavie (1634-1858) dans une collection privée de Iaşi


150
Anton COŞA, Un document inédit de 1793 sur les catholiques du département de Bacău

178
Ottmar TRAŞCĂ, Franz Babinger et le  pogrome de  Iasi (1941)
219
Dorin DOBRINCU,  Ruines, manques et  anarchie. La Moldavie et la Bucovine de Sud en automne 1944

227
Teodor CANDU et Octavian MOŞIN, Le clergé de la République Soviétique  Socialiste de Moldavie. Le registre official 1945-1948 (I)


244


Sciences auxiliaires de l’histoire

N.A. URSU, Alecu Russo, personnage dans une pièce de Scarlat Ruzenschi, son collègue à la Court de Justice  de  Piatra Neamţ


283
Sorin IFTIMI, Sceaux aux Archives  de Iaşi (Asachi, Hurmuzachi, Aslan)

289


Histoire des archives. Présentations des fonds d’archives

Arcadie M. BODALE, Le répertoire des actes concernant les institutions ecclésiastiques avant 1742. La collection de documents des Archives Nationales, branche départementale Iaşi313


Virginia ISAC, Notes concernant l’évacuation des Archives de Iaşi pendant les deux guerres mondiales

341
Suzana BODALE,  Le fonds archivistique du Front de la Renaissance Nationale de la Région Prut. Perspectives de la recherche

350


Restitutio

† Constantin A. STOIDE, Les relations entre la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie au début du XVIème siècle

367


Débats

Ion T. SION,  Considérations sur des ouvrages portant sur l’histoire de la ville de Tecuci

401


Recensions

Silviu Văcaru, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate de secolului al XVII-lea (Mihai Mârza) 

417
44сская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в (Ion Eremia)

420
Alin Mureşan, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Cristian Zaharia)

436
Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni politice (Vlad Mercori)

444
Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Ligia Dobrincu)

447


Notes bibliographiques

Valer Hossu, Maramureşul şi Moldova. Interfeţe de statalitate  (Dorin Dologa)

453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice chronologic, nr. 25, vol. II (1686-1760) (Mihai Mîrza)

454
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, Arcadie M. Bodale)

455
Gabriel Asandului, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Cătălin Botoşineanu)

457
Dicţionarul penitenciarelor din România Comunistă (1945-1967) (Cătălin Botoşineanu)

458


Vie scientifique

Les activités des Archives Nationales de Iasi dédiées à la commémoration des 140 ans de la mort de Gheorghe Asachi (Suzana Bodale)


461
Le Congres de l’Association des Archivistes Hongrois (Cătălin Botoşineanu)

462
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)” (Arcadie M. Bodale)

464
L’exposition „1939. Zile de pace, zile de război”, à Alexandria (Mădălina-Diana Ruşanu-Radu)

467
După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe ” (Cristian Zaharia)

469

Liste des auteurs
473


********************************************************


INHALTAbkürzungen
23


Dorin DOBRINCU, Archiva Moldaviae, ein Beginn
29


Historische Studien

Religion, Gewohnheitsrecht, ErziehungElena CHIABURU, Die Verbreitung der in Ofen verlegten Ritualbücher (Minee) in der Moldau (1804-1805)

35
Ion GUMENÂI, Die Molokaner aus Bessarabien. Ihre Urkunft und völkische Zusammensetzung

46
Cătălin BOTOŞINEANU, Politik im Schatten der „zerschlagenen Köpfe” bei der Universität Jassy. Die Rektorwahlen vom Jahre 1923


54Auswärtige BeziehungenŞerban V. MARIN, Tagebuchaufzeichnungen des Venetianers Marino Sanudo über die letzten Regierungsjahre Stephans des Grossen. Moldauer Gesandschaften in Venedig


79
Liviu BRĂTESCU, Die auswärtige Politik Rumäniens (1884-1888). Darsteller und Handlungsmitteln

92LokalgeschichteDaniel PAVĂL, Aus der Geschichte des öffentlichen Sanitäts- und Gesundheitswesens im Bezirk Neamţ von 1825 bis zum ersten Weltkrieg


109
Radu FILIPESCU, Archivunterlagen über die Dürrezeit im Bezirk Jassy im Jahre 1946

118
Bogdan Constantin DOGARU, Beiträge zur Geschichte der Verwaltung im Bezirk Putna. Die Rayonsvolksräte

130


Dokumente

Valentin CONSTANTINOV, Eine Originalurkunde des Moldauer Fürsten Alexander der Gute für das Bistum Rădăuţi (6. Juli 1413)


145
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI şi Ludmila BACUMENCO, Dokumente aus einer Jassyer Privatsammlung zur Moldauer Geschichte (1634-1858)


150
Anton COŞA, Ein unbekanntes Dokument vom Jahre 1793 über die römisch-katholischen Gläubigen aus dem Bezirk Bacău

178
Ottmar TRAŞCĂ, Franz Babinger und das Jassyer Pogrom (1941)
219
Dorin DOBRINCU, Ruinen, Mangel und Anarchie. Moldau und Südbukowina im Herbst des Jahres 1944

227
Teodor CANDU şi Octavian MOŞIN, Der Klerus in der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Das amtliche Registerbuch von 1945-1948 (I)


244


Hilfswissenschaften der Geschichte

N.A. URSU, Alecu Russo als Person der Handlung in einem Theaterstück seines Amtskollegen Scarlat Ruzenschi vom Amtsgericht in Piatra Neamţ


283
Sorin IFTIMI, Siegeln aus Jassyer Archiven (Asachi, Hurmuzachi, Aslan)

289


Archivgeschichte. Bestandsvorführungen

Arcadie M. BODALE, Verzeichnis der sich auf die kirchlichen Institutionen aus der Walachei und Moldau beziehenden Urkunden bis zum Jahre 1742. Die Sammlung der Urkunden beim Jassyer Nationalarchiv313
Virginia ISAC, Aufzeichnungen über die Auslagerung der Jassyer Archive während der zwei Weltkriege

341
Suzana BODALE, Der Bestand „Frontul Renaşterii Naţionale” aus dem Gebiet (ţinut) Prut. Forschungsaussichten

350

Restitutio

† Constantin A. STOIDE, Die Verbindungen zwischen der Moldau, Walachei und Siebenbürgen zu Beginn des 16. Jahrhunderts

367


Debatten

Ion T. SION, Randbemerkungen zu verschiedenen Beiträgen zur Geschichte von Tecuci

401


Rezensionen

Silviu Văcaru, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea (Mihai Mîrza)

417
44сская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в (Ion Eremia)

420
Alin Mureşan, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Cristian Zaharia)

436
Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Ancheta asupra unei ascensiuni politice (Vlad Mercori)

444
Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Ligia Dobrincu)

447


Bibliographische Aufzeichnungen

Valer Hossu, Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate (Dorin Dologa)

453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. II (1686-1760) (Mihai Mîrza)

454
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (Arcadie M. Bodale)

455
Gabriel Asandului, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Cătălin Botoşineanu)

457
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) (Cătălin Botoşineanu)

458


Wissenschaftliches Leben

Das Jassyer Nationalarchiv beging 140 Jahre seit dem Tode von Gheorghe Asachi (Suzana Bodale)

461
Kongress des Vereins der ungarischen Archivare (Cătălin Botoşineanu)

462
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)” (Arcadie M. Bodale)

464
Die Ausstellung 1939. Zile de pace, zile de război”, in Alexandria (Mădălina-Diana Ruşanu-Radu)

467
După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe” (Cristian Zaharia)

469

Autorenverzeichnis
473


********************************************************


СодержаниеСокращения
23


Дорин ДОБРИНКУ, Архива Молдавие в начале пути
29


Исторические исследования

Религия, обычай, воспитаниеЕлена КЯБУРУ, Распространение в Молдавии минея опубликованной в Буде (1804-1805)

35
Ион ГУМЕНЫЙ, Молоканы из Бессарабии. Происхождение и этническая структура

46
Кэтэлин БОТОШИНЯНУ, Политика за спиной «разбитых голов» в Ясском Университете. Выборы ректора в 1923 г.

54Международные отношенияШербан В. МАРИН, Записки из журнала венецианца Марино Санудо относительно последних годов господства Штефана Великого. Посланцы Молдавии в Венеции


79
Ливиу БРЭТЕСКУ, Внешняя политика Румынии (1884-1888). Актёры  и способы действия

92Местная историяДаниел ПАВЭЛ, Аспекты относительно здоровья и общественной гигиены в Нямецком жудеце с 1825 года до первой мировой войны


109
Раду ФИЛИПЕСКУ, Архивные информации относительно засухи в Ясском жудеце в 1946 г.

118


Богдан Константин Догару, Об административной организации Путнянского жудеца. Районные народные советы

130


Документы

Валентин КОНСТАНТИНОВ, Оригинальный документ из канцелярии Александра Доброго для Рэдэуцкого епископства (6 июля 1413 г.)


145
Михай-Кристиан АМЭРИУЦЕЙ и Лудмила БАКУМЕНКО, Документы относящиеся к истории Молдавского княжества (1634-1858) из частной ясской коллекции


150
Антон КОША, Неопубликованный документ 1793 года относительно католиков из жудеца Бакэу

178
Оттмар ТРАШКЭ, Франц Бабингер и погром в Яссы (1941)
219
Дорин ДОБРИНКУ, Руины, недостатки и анархия. Молдавия и Южная Буковина осенью 1944 года

227
Теодор КАНДУ и Октавиан МОШИН, Духовенство из Молдавской Советской Социалистической Республики. Официальный регистр из 1945-1948 года (I)


244


Вспомогательные дисциплины истории

Н.А. УРСУ, Алеку РУССО, персонаж театральной пьесы Скарлата Рузенски, его коллега из мирового суда в Пятра Нямц


283
Сорин ИФТИМИ, Печати из Ясского архива (Асаки, Хурмузаки, Аслан)

289


История архивов. Представление фондов

Аркадие М. БОДАЛЕ, Перечень актов относящихся к религиозным учереждениям из Валахии и Молдавии до 1742 г. Коллекция Документы Национального Архива из Яссы313
Вирджиния ИСАК, Заметки  относящихся к эвакуации архива из Ясссы в период мировых войн

341
Сузана  БОДАЛЕ, Фонд Партии Национального Возрождения из Прутского цинута. Перспективы исследования

350
Реституцио

Константин А. СТОИДЕ, Связи между Молдавии, Валахии и Трансилвании в начале XVI века

367


Дискуссии

Ион Т. СИОН, Аннотации  относительно опубликованных работ по истории города Текуч

401


Рецензии

Силвиу Вэкару, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea (Михай Мырза)

417
Ясская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в. (Ион Еремия)

420
Алин Мурешан, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Кристиан Захария)

436
Пьер Дю Боа, Ceauşescu la putere. Ancheta asupra unei ascensiuni politice (Влад Меркори)

444
Мариус Опря, Стежэрел Олару, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Лиджия Добринку)

447


Книжное оброзрение

Валер Хоссу, Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate (Дорин Долога)

453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. II (1686-1760) (Михай Мырза)

454
Иоан Капрошу, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (Аркадие М. Бодале)

455
Габриел Асандулуй, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Кэтэлин Ботошиняну)

457
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) (Кэтэлин Ботошиняну)

458Научная жизнь

Деятельность Национального Архива из  города Яссы посвященные памяти 140 лет от смерти Георге Асаки (Сузана Бодале)


461
Съезд Ассоциации венгерских архивистов (Кэтэлин Ботошиняну)

462
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)(Аркадие М. Бодале)

464
Выставка1939. Zile de pace, zile de război”, в Александрии (Мэдэлина-Диана Рушану-Раду)

467
După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe” (Кристиан Захария)


469

Список авторов
473


Un comentariu:

Anonim spunea...

E comfortabil sa stiu ca mai sunt si oameni care gandesc asa..