StatCounter

sâmbătă, 7 august 2010

Call for papers Archiva Moldaviae, II/2010


Cei interesaţi de a publica în vol. II/2010 al Archiva Moldaviae – sau în numerele următoare –, materiale (studii, documente, recenzii, note bibliografice etc.) care privesc mai ales trecutul Moldovei, dar şi pe cel al României moderne şi contemporane, dar în egală măsură care vizează istoria regiunilor învecinate sau mai extinsul spaţiu central-est european, cu care Moldova a avut legături de-a lungul timpului, găsesc mai jos condiţiile tehnice:

Archiva Moldaviae cuprinde rubricile:
            - Studii de istorie (care se bazează pe surse diverse, inclusiv documente de arhivă);
- Documente (publicare de documente, cuprinzând atât transcrierea textului original, cât şi – în cazul documentelor în alte limbi – traducerea sa în limba română, însoţite de studii introductive, note etc.);
            - Ştiinţe auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie etc.);
            - Prezentări de fonduri (descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private);
- Studii de arhivistică (teorie şi practică arhivistică, istoria Arhivelor);
- Restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului);
            - Dezbateri (discuţii, polemici, conform regulilor academice);
            - Recenzii şi Note bibliografice (sunt secţiuni destinate recenzării, prezentării unor lucrări de istorie, arhivistică etc.);
- Viaţa ştiinţifică (prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc., desfăşurate pe teme de istorie şi/sau arhivistică).
           
            Condiţiile tehnice de publicare:
Textele vor fi trimise redacţiei în format Word, Times New Roman, corp de literă 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, la 1,1/2 rânduri. Eventuale materiale auxiliare (fotografii) vor fi expediate în format JPG.
Studiile nu trebuie să depăşească, pe cât posibil, 7.000 de cuvinte, respectiv 40.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 20 pagini format A4). În cazul studiilor mai mari, redacţia va recurge la publicarea lor în două sau trei părţi. Studiile vor fi însoţite de un rezumat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);
Recenziile şi notele bibliografice nu vor depăşi 2.000 de cuvinte, respectiv 11.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 6 pagini format A4); este preferabil ca, ataşat recenziei, să figureze şi o fotografie a coperţii I a lucrării recenzate, în format JPG.

. Deadline-ul pentru vol. II/2010 este 20 octombrie a.c. Cei interesaţi să publice în revista noastră sunt rugaţi să transmită materialele, în format electronic, pe adresa electronică archiva_moldaviae@yahoo.com sau pe adresa SJAN-Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26, cod 700505, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.

Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. Manuscrisele trimise redacţiei şi nepublicate nu se returnează.
Responsabilitatea pentru conţinutul textelor revine în exclusivitate autorilor.


Cu ganduri bune,
Echipa editorială
Archiva Moldaviae
***********************************************

Archiva Moldaviae is an annual historical and archival review containing papers in Romanian and foreign languages (English, French, German). Its purpose is to bring into the scientific circulation scholar studies and unpublished sources, especially archival documents, pertaining mainly to Moldova’s past, as well as to modern and contemporary Romania. The integrating perspectives, the references to the history of Central-Eastern Europe will find a well deserved place within the pages of this review. The publication is addressed mainly to historians and archivists, but it is declared open for researchers from different fields that resort (also) to documents preserved in public or private archives or libraries.

Archiva Moldaviae contains the headings:
- History Studies (based on different sources, including archival documents);
- Documents (publication of documents containing the transcription of the original text and also – for documents in foreign languages – the translation in Romanian language with introductory studies, notes, etc);
- Auxiliary Sciences of History (paleography, diplomacy, genealogy, heraldry, sigillography, etc);
- Funds Presentation (description of funds and collections preserved by public institutions or private persons);
- Archival Studies (archival theory and practice, the history of Archives);
- Restitutio (bringing to scientific circulation some materials accomplished by historians, archivists, that were not published during the authors’ lives);
- Debates (discussions, polemics, according to academic rules);
- Reviews and Bibliographic Notes (sections dedicated to presentation of history and archival papers);
- Scientific Life (presentation of historical or archival conferences, symposia, debates, exhibitions, etc.).

Technical terms of publication:
The materials will be sent to the editorial staff in Word, Times New Roman, 12 for text and 10 for footnotes, at 1, 1/2 interline. The eventual additional materials (photos) will be sent as JPG.
The studies must not exceed, if possible, 7,000 words, respectively 40,000 graphic signs (no free spaces) (= about 20 pages A4). The editorial staff will decide to publish the larger studies divided in two or three parts. The studies will contain an abstract in Romanian and in a foreign language (English, French, German).
The reviews and bibliographic notes will not exceed 2,000 words, respectively 11,000 graphic signs (no free spaces) (about 6 pages A4). It is preferable to attach a cover photo to the reviewed paper, in JPG.

Those interested in publishing in our review are requested to send materials in electronic format to archiva_moldaviae@yahoo.com or to mailing address of SJAN-Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26, cod 700505, mun. Iaşi, jud. Iaşi, specifying: for Archiva Moldaviae.
The review uses the peer review system for the final selection of the publishable materials. The unpublished materials will not be returned.
The responsibility for the containing of the texts belongs entirely to the authors.


Editorial staff
Archiva Moldaviae

Niciun comentariu: