StatCounter

vineri, 4 ianuarie 2013

Adrian Pop, Constantin Corneanu (eds.), Prăbuşirea Imperiului Sovietic. „Lecţii” în retrospectivă, Cetatea de Scaun, 2012


   Împlinirea a două de decenii de la momentul care a marcat disoluţia imperiului sovietic a prilejuit şi în România, la fel ca peste tot în lume, o efervescenţă a manifestărilor ştiinţifice menite a-i surprinde mai bine meandrele, semnificaţiile şi urmările în plan regional şi global.
În acest context se înscrie şi desfăşurarea la 21 noiembrie 2011, la sediul Universităţii Europei de Sud-Est «Lumina» din Bucureşti, a simpozionului 20 de ani de la prăbuşirea Imperiului Sovietic - „lecţii” în retrospectivă. Organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Centrul pentru Geo­politică şi Studii de Securitate al Universităţii Europei de Sud-Est «Lumina», simpozionul a analizat finalul secolului scurt – cum a denumit istoricul britanic Eric Hobsbwam secolul XX – dintr-o perspec­tivă inter­disciplinară. Au contribuit la această abordare atât formaţia şi specia­li­zarea diversă a participanţilor la simpozion (istorici, politologi, geo­po­liticieni şi analişti ai relaţiilor internaţionale), cât şi tematica panelurilor sale.

  Primul panel, intitulat „provocări metodologice în studierea fenomenului prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est”, pornind de la constatarea că, de regulă, istoricii şi politologii au tratat în mod diferit tematica prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est, şi-a propus reconcilierea, cel puţin parţială, a demersului istoriografic cu cel politologic. Acestui deziderat îi sunt subsumate studiile semnate de Adrian Pop, Florin Abraham, Sorin Mitulescu, Constantin Hlihor, Andrei Ţăranu şi Teodora Stănescu Stanciu. 
 Al doilea panel, intitulat „incursiuni în durata scurtă a tranziţiei (1989 – 1991)”, recunoscând faptul că în cele două decenii scurse de la prăbuşirea imperiului sovietic s-au clarificat multe aspecte necunoscute ale acestui moment de cotitură din istoria relaţiilor internaţionale, dar au rămas şi multe aspecte încă insuficient elucidate, şi-a propus să evidenţieze câteva din paradigmele explicative şi „petele gri” ale reconstituirii veridice ale acestui moment. Studiile semnate de Constantin Corneanu, Gheorghe Stoica, Vasile Buga şi Pavel Moraru ilustrează această preocupare.
Al treilea panel, intitulat “lecţiile globale ale prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est” a urmărit să contureze câteva din tendinţele care au marcat Europa central-răsăriteană în cele două decenii scurse de la momentul disoluţiei imperiului sovietic şi să descifreze liniile directoare majore ale restructurării sistemului internaţional. Au încercat să ofere răspunsuri acestei problematici, din varii unghiuri de vedere, prin studiile lor, Liliana Popescu, Eugen Lungu, Iulian Chifu şi Adrian Severin. 
Reflecţii asupra evenimentelor revoluţionare din perioada anilor 1989-1991şi a consecinţelor lor regionale şi globale la împlinirea a douăzeci de ani de la producerea lor, comunicările prezentate la simpozionul mai sus amintit, reunite în paginile volumului de faţă, se constituie, totodată, într-un îndemn la dialog pluridisciplinar în abordarea momentelor de cezură funda­mentale ce au marcat evoluţia sistemului internaţional în integralitatea sa.”Prof. univ. dr. Adrian Pop, Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA

Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.
CUPRINS/SUMMARY/ SOMMAIRE
Cuvânt înainte / Foreword / Avant-propos / 15

Adrian Pop - Comparatismul diacronic şi sincronic în abordarea revoluţiilor est-europene / Diachronic and synchronic comparatism in the approach of the south-east European revolutions  
/ Comparatisme diachronique et synchronique dans les approches des révolutions est-européennes  - p. 11-27

Florin Abraham - Colapsul regimurilor comuniste: între „eveniment inevitabil” şi „hazard istoric”/ The fall of the communist regimes: between “inevitable event” and “historical hazard” /La chute des régimes communistes : entre « événement inévitable » et « hasard historique » - p. 29-52

Sorin Mitulescu - De ce nu a fost prevăzut sfârşitul comunismului?/ Why was the end of communism unexpected? / Pourquoi la fin du communisme a-t-elle été imprévue ? - p. 53-60

Constantin Hlihor - Colapsul imperiului sovietic.  O explicaţie prin teoria rarităţii evenimentelor din istoria universală / The fall of the Soviet Empire. An explanation by means of the universal history’s event scarcity theory / La chute de l’empire soviétique. Une explication par la théorie de la rareté des événements dans l’histoire universelle - p. 61-89

Andrei Ţăranu - URSS între developmentalism şi totalitarism / The USSR between developmentalism and totalitarianism /  L’USSR entre développementalisme et totalitarisme - p. 91- 98

Theodora Stănescu Stanciu - Provocările tranziţiei în Europa Centrală şi de Est / The challenges of Central and Eastern Europe transition / Les provocations de la transition en Europe Centrale et d’Est - p. 99 - 124

Constantin Corneanu - Operaţiunea “Farewell” şi demantelarea Uniunii Sovietice / The “Farewell” operation and the dismantling of the Soviet Union / L’opération « Farewell » et le démembrement de l’Union Soviétique - p. 125-168

Gheorghe Stoica - „Glasnost” şi „perestroika”: premiză a schimbărilor din Europa Centrală şi de Est / “Glasnost” and “perestroika”: a premise of the changes in Central and Eastern Europe / La « glasnost » et la « perestroïka » : prémisse des changements en Europe Centrale et d’Est - p. 169 - 187

Vasile Buga - Din enigmele puciului de la Moscova din august 1991 / Some of the enigmas of the August 1991 Moscow putsch / Des énigmes du putsch de Moscou d’août 1991 - p. 189 - 214

Pavel Moraru - Situaţia din Uniunea Sovietică în a doua jumătate a anilor ’80 şi confruntarea dintre mişcarea de emancipare naţională şi separatismul din RSS Moldovenească /  The situation of the Soviet Union during the second half of the 1980’s and the confrontation between the national emancipation movement and separatism in the Socialist Soviet Republic of Moldova / La situation de l’Union Soviétique pendant la deuxième moitié des années ‘80 et la confrontation entre le mouvement d’émancipation nationale et le séparatisme de la RSS Moldave - p. 215 - 227

Liliana Popescu - Consecinţele prăbuşirii URSS asupra evoluţiei relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia (1991-2011) / The consequences of the USSR fall on the evolution of the EU - Russia relations (1991-2011) / Les conséquences de la chute de l’USSR sur l’évolution des relations entre l’Union Européenne et la Russie (1991-2011) - p. 229 - 239

Eugen Lungu- Democraţia în spaţiul ex-sovietic: reuşită sau semi-eşec? / Democracy in the ex-soviet area: success or semi-failure? / La démocratie dans la zone ex-soviétique : réussite ou semi-échec ? – p. 241 - 267

Iulian Chifu - Identităţi post-comuniste în Republica Moldova / Post-communist identities in the Republic of Moldova / Identités postcommunistes dans la République Moldave - p. 269 - 281

Adrian Severin - De la "ordinea Războiului Rece" la "noua dezordine globală"/ From the “Cold War order” to the “new global disorder" / De l’ « ordre de la Guerre Froide » au « nouveau désordre global » - p. 283 - 305
 Informații preluate de pe site-ul Editurii Cetatea de Scaun.

Niciun comentariu: