StatCounter

joi, 13 martie 2014

Apariție editorială: Valentina Ursu, Politica culturală în RSS Moldovenească 1944-1956

A apărut la Editura Pontos din Chișinău lucrarea Politica culturală în RSS Moldovenească 1944-1956 semnată de Valentina Ursu.
Despre autoare: Valentina Ursu este doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, Şefa Catedrei de Etnologie şi Geografie la Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și Director al proiectului instituţional „Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova - component al civilizaţiei europene”.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.
CUPRINS
Un studiu istoriografi c serios şi promiţător ..........7
Introducere ..........12
CAPITOLUL I. Componentele politicii culturale a PCUS şi statului sovietic şi promovarea ei în RSS moldovenească ..........32
1.1. Strategia şi principiile politicii culturale sovietice .......... 32
1.2. Hotărârile PCUS din anii ’40-’50 ai sec. XX în domeniul culturii artistice şi repercusiunile lor în RSSM .......... 42
1.3. Politica de cadre .......... 52
1.4. Politica editorială .......... 65
CAPITOLUL II. Uniunile de creaţie din RSS Moldovenească sub dictatul comunist ..........81
2.1. Uniunea Scriitorilor din RSSM .......... 82
2.2. Uniunea Compozitorilor din RSSM .......... 88
2.3 Uniunea Artiştilor Plastici din RSSM ........... 95
2.4. Uniunea Arhitecţilor din RSSM ........... 103
CAPITOLUL III. Artele în societatea moldovenească în primul deceniu postbelic ..........107
3.1. Muzica în condiţiile de dominaţie ideologică ..........107
3.2. Infl uenţa comunistă asupra artei teatrale ...........119
3.3. Artele plastice în sistemul culturii sovietice ..........131
3.4. Politica arhitecturală a URSS şi iniţierea unor construcţii
urbane şi rurale de tip sovietic în RSS Moldovenească ............151
3.5. Misiunea cinematografi ei moldoveneşti în politica culturală sovietică ..........166
Concluzii ..........182
Резюме .............185
Summary ..........211
Bibliografi e ...........233
ANEXE ..........254
Indici ...........

CONTENT
Overview ...........7
Introduction ...........12
CHAPTER I. Cultural policy components of CPSU and the soviet state and its promotion in Moldavian SSR ..........32
1.1. Strategy and principles of Soviet cultural policy ...........32
1.2. Decisions of the CPSU in the 40s-50s of XX century in artistic culture and their repercussions in the Moldavian SSR ..............42
1.3. The policy of cadres ...........52
1.4. The editorial policy ..........65
CHAPTER II. Creative unions of mssr under communist dictate ...........81
2.1. Writers Union of MSSR ...........82
2.2. Composers Union of MSSR ..........88
2.3. Plastic Artists Union of MSSR ..........95
2.4. Architects Union of MSSR ..........103
CHAPTER III. Arts in the fi rst postwar decade in society of Moldova..........107
3.1. Music under Soviet domination ..........107
3.2. Communist infl uence in the theatrical art. ..........119
3.3. Plastic arts in the Soviet culture system ..........131
3.4. Architectural policy and initiation of urban and rural construction Soviet type ..........151
3.5. Moldavian cinematography mission in promoting of communist ideology ..........166
Conclusions ..........182
Summary ........... 185
Bibliography...........211
Appendix ..........233
Index ..........254

Niciun comentariu: