StatCounter

luni, 8 decembrie 2014

Apariție editorială: Archiva Moldaviae vol. V/2013

A apărut volumul V/2013 ale revistei Archiva Moldaviae, sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR). Volumul are 608 p. Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul.

Abrevieri……23
Studii de istorie
O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (III)……27

Heraldică moldovenească
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, Stemele şi drapelele satelor Bălceana, Buţeni, Fârlădeni, Mingir şi Sărata-Galbenă (raionul Hânceşti)……53

Proprietatea funciară în Moldova
Marius CHELCU, Orăşeni stăpâni de pământ în Moldova secolului al XVIII-lea. Cazurile satelor Roşcani şi Găureni……71

Basarabia în cadrul Imperiului Rus: realităţi etnice, confesionale, sociale, fiscale, demografice
Constantin UNGUREANU, Populaţia Bucovinei şi Basarabiei sub stăpâniri imperiale (1775/1812-1918)……87
Valentin TOMULEŢ, Politica social-fiscală a Imperiului Rus în Basarabia în primele decenii după anexare……113
Ivan DUMINICA, Cu privire la formarea coloniei bulgare Taraclia, judeţul Akkerman……151
Ion GUMENÂI, Evoluţia demografică a minorităţilor confesionale din Basarabia. Statistici din al doilea sfert al secolului XIX……167
Оleg GROM, Confesiune şi etnicitate în Basarabia la începutul secolului al XX-lea……183

Modernizare instituţională şi expansiune teritorială în „lungul secol XIX” românesc
Victor TAKI, Romanian Boyar Opposition to the Organic Statutes: Reasons, Manifestations, Outcomes……199
Constantin IORDACHI, De la o „capcană geopolitică” la „vechi pământ românesc”: integrarea Dobrogei în România, 1878-1913……233

Istoriografie românească
Daniel NAZARE, Posteritatea istoricului Ioan Bogdan (1919-1968)……287

Regimurile comuniste şi religia
Andrei PUIU, Preoţii romano-catolici din Moldova la începutul Războiului Rece. Implicaţiile „Luptei pentru Pace” în cadrul Diecezei de Iaşi……303
Michael BOURDEAUX, The Role of Religion in the Collapse of Communism……335

Documente
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Un aspect al modernizării societăţii româneşti în Moldova Regulamentului Organic. Documente privitoare la activitatea Comisiei epitropiceşti în ţinutul Bacău……343
Mihai D. STURDZA, Proclamaţia din 1848 a românilor de la Paris către reprezentanţii poporului francez. În jurul unui document pierdut şi regăsit……365
Flavius SOLOMON, Mihail STANCEV, Intimitate şi militantism socialist în prag de război. Scrisorile Alexandrinei Alexandrescu (Codreanu) către Cristian Racovski (martie-august 1916)……387

Memorii
Neculai A. CABA, De la Prut în Munţii Ural. Memoriile unui ţăran din nordul Moldovei (editori: Alexandru D. AIOANEI, Ciprian AXINTE)……423

Dezbateri istoriografice
***, Arhivele, cercetarea istorică şi memoria locului. Întoarcerea documentelor Moldovei la Iaşi după 150 de ani (editor: Dorin DOBRINCU)……465
Ion EREMIA, Diplomaţie şi religie în Europa de Est la mijlocul secolului al XVII-lea. Reflecţii pe marginea unei cărţi apărute la Moscova……519
Hans-Christian MANER, Studii noi asupra istoriei Legiunii Arhanghelul Mihail în mediul german……555

Addenda et corrigenda
Iulian Marcel CIUBOTARU, Unde a fost înmormântat întâiul mitropolit al Moldovei?……559

Recenzii
Иван Думиника, Храм «Успения Божией Матери» села Кирсова. Исторические аспекты [Ivan Duminica, Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Chirsovo. Aspecte istorice], Chişinău, Editura Garomont-Studio SRL, 2012, 280 p. (Ion Gumenâi)……569
Refugiaţii polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României / Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, comitetul de redacţie: Jerzy Bednarek, Dorin Dobrincu, Łukasz Kamiński, Janusz Kurtyka, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Stejărel Olaru, Marius Oprea; echipa editorială: Florin Anghel, Cristian Aniţa, Jerzy Bednarek, Elena Cârjan, Margarita Chilińska, Wanda Chudzik, Dorin Dobrincu, Tadeusz Dubicki, Claudia Grigoraş, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Gabriela Preotesi; traducere: Sabra Daici, Tomasz Kluz, Adriana Mica, ediţie bilingvă (română-poloneză), Varşovia-Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, Institutul Memoriei Naţionale - Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Naţiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 2013, partea I şi partea a II-a, 1576 p. + 32 p. foto
(Cătălin Botoşineanu)……574
Mihai Dimitrie Sturdza, Ruşii, masonii, Mareşalul şi alte răspântii ale istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Compania, 2013, 376 p. (Iuliana Stavarachi)……577

Note bibliografice
Igor Sava, Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea, Chişinău, Editura Pontos, 2012, 332 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)……583
Aurelia Vasile, Le cinéma roumain dans la période communiste. Répresentations de l’histoire nationale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 579 p. (Marian Hariuc)……587

Viaţa ştiinţifică
Excursie în Moldova istorică organizată de către Institutul de Istorie Est Europeană al Universităţii din Viena (Oliver Jens Schmitt)……593
Lista autorilor……597

Contents
Abbreviations…….23

History Studies
A Long and Sinuous History: The Relations between of the Moldovans with the the Ottomans
Mihnea BERINDEI, Ioan Vodă’s Revolt and Moldovan-Ottoman Relations, 1538-1574 (III)……27

Moldovan Heraldry

Silviu ANDRIEŞ-TABAC, The Coats of Arms and Flags of the Villages of Bălceana, Buteni, Fârlădeni, Mingir and Sărata-Galbenă (Hânceşti Raion)…… 53

Land Ownership in Moldovia
Marius CHELCU, Landowning Citizens in 18th Century Moldavia. The Cases of the Villages of Roşcani and Găureni……71

Bessarabia in the Russian Empire: Ethnic, Religious, Social, Fiscal, and Demographic Realities
Constantin UNGUREANU, The Population of Bukovina and Bessarabia under Imperial Rule (1775-1812/1918)……87
Valentin TOMULEŢ, Social and Fiscal Policy Promoted by Russian Imperial Administration in Bessarabia in the first decades after its Annexation to Russia……113
Ivan DUMINICA, About the Formation of the Bulgarian Colony of Taraclia, Akkerman District……151
Ion GUMENÂI, Demographic Evolution of Religious Minorities in Bessarabia in the Second Quarter of the Nineteenth Century……167
Оleg GROM, Confessions and Ethnicity in Early XXth Century Bessarabia 183

Institutional Modernization and Territorial Expansion in Romania during the "Long Nineteenth Century”
Victor TAKI, Romanian Boyar Opposition to the Organic Statutes: Reasons, Manifestations, Outcomes……199
Constantin IORDACHI, From a “Geopolitical Trap” to an “Ancestral Romanian Land”: The Integration of Dobrudja in Romania, 1878-1913……233

Romanian Historiography
Daniel NAZARE, Historian Ioan Bogdan’s Posterity (1919-1968)……287

Religion under Communist Regimes
Andrei PUIU, The Roman-Catholic Priests of Moldavia during the early Cold War. The Implications of the „Fight for Peace” Campaign on the Diocese of Iaşi……303
Michael BOURDEAUX, The Role of Religion in the Collapse of Communism……335

Documents
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, One Aspect of the Modernization of Romanian Society in Moldova under the Organic Regulations: Documents Relating to the Work of the Bishopric Commission in Bacău……343
Mihai D. STURDZA, The 1848 Proclamation of the Romanians in Paris to the Representatives of the French People. Concerning a Document lost and found……365
Flavius SOLOMON, Mihail STANCEV, Intimacy and Socialist Militancy on the Eve of War. Alexandrina Alexandrescu's (Codreanu)'s Letters to Cristian Racovski (March-August 1916)……387

Memories
Neculai A. CABA, From the Prut River to the Ural Mountains. A Peasant Memories from Northern Moldavia (editors: Alexandru D. AIOANEI, Ciprian AXINTE)……423

Historiographic Debates
***, Archives, Historical Research and Local Memory. The Return of Moldavia’s Documents to Iaşi after 150 years (editor: Dorin DOBRINCU)……465
Ion EREMIA, Diplomacy and Religion in Eastern Europe in the mid Seventeenth Century. Reflections on the Edge of a Book Published in Moscow……519
Hans-Christian MANER, New Studies on the History of the Legion of Archangel Michael in German……555

Addenda et corrigenda
Iulian Marcel CIUBOTARU, Where was the first Metropolitan of Moldavia buried?……563

Reviews
Ivan Duminica, Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Chirsovo. Aspecte istorice, Chişinău, Garomont-Studio SRL, 2012, 280 p. (Ion Gumenâi)……569
Refugiaţii polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României / Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, comitetul de redacţie: Jerzy Bednarek, Dorin Dobrincu, Łukasz Kamiński, Janusz Kurtyka, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Stejărel Olaru, Marius Oprea; echipa editorială: Florin Anghel, Cristian Aniţa, Jerzy Bednarek, Elena Cârjan, Margarita Chilińska, Wanda Chudzik, Dorin Dobrincu, Tadeusz Dubicki, Claudia Grigoraş, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Gabriela Preotesi; traducere: Sabra Daici, Tomasz Kluz, Adriana Mica, ediţie bilingvă (română-poloneză), Varşovia-Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, Institutul Memoriei Naţionale - Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Naţiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 2013, partea I şi partea a II-a, 1576 p. + 32 p. foto (Cătălin Botoşineanu)……574
Mihai Dimitrie Sturdza, Ruşii, masonii, Mareşalul şi alte răspântii ale istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Compania, 2013, 376 p. (Iuliana Stavarachi)……577

Bibliographic Notes
Igor Sava, Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea - secolul al XVI-lea, Chişinău, Editura Pontos, 2012, 332 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)……583
Aurelia Vasile, Le cinéma roumain dans la période communiste. Répresentations de l’histoire nationale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 579 p. (Marian Hariuc)……587

Scientific Life
A trip in Historical Moldavia organized by the Institute of East European History, the University of Vienna (Oliver Jens Schmitt)……593

List of Authors……597

Niciun comentariu: