StatCounter

luni, 8 decembrie 2014

Apariție editorială: Archiva Moldaviae vol. VI/2014

A apărut volumul VI/2014 ale revistei Archiva Moldaviae, sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR). Volumul are 630 p. Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul.
Abrevieri…… 13
Studii de istorie
Genealogii, biografii, momente din viaţa unor personalităţi
Iulian Marcel CIUBOTARU, Completări la biografia cronicarului Macarie 27
Constantin ARDELEANU, Un inventator francez în Moldova - François Xavier Progin (1801-1855)……39
Mihai Sorin RĂDULESCU, Aperçu sur la généalogie de la famille Malaxa……49

Heraldică moldovenească
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, Stema şi drapelul satului Dănceni, raionul Ialoveni……79
Oraşul Iaşi în secolul XX
Alexandru D. AIOANEI, Între ruine, foamete şi normalizarea vieţii cotidiene. Iaşul în anii 1944-1948……89

Basarabia între România şi Uniunea Sovietică
Sorin RADU, Activitatea lui Vespasian Erbiceanu în funcţia de consilier tehnic pe lângă Directoratul de Justiţie al Basarabiei (1918)……119
Svetlana SUVEICA, For the „Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Committee for Saving Bessarabia (1918-1920)……139
Aleksandr STYKALIN, Politica Ungariei referitoare la problema Transilvaniei în contextul acţiunii militare sovietice în Basarabia (vara anului 1940)……171
Aurelia FELEA, Învăţământul sovietic în memoriile foştilor demnitari din RSSM. Condiţii de studii, calitatea educaţiei şi relevanţa acesteia pentru reuşita în carieră……189

Minorităţi naţionale din şi în jurul României
Sebastian BUNGHEZ, Problema aromânilor în dezbaterile Parlamentului României la începutul secolului al XX-lea……217
Hannelore BAIER, Germanii din România în atenţia lui Stalin. Politica faţă de minoritatea germană în anii 1944-1948……229

Rezistenţă, represiune şi propagandă în România comunistă şi în lumea postcolonială
Andrei MIROIU, Intelligence Organization and Operations in Classical Counterinsurgency. Malaya, Algeria and Romania, 1944-1962……247
Alexandra TOADER, „Atitudini anticomuniste” la nivel local? Cazul unei scrisori adresate Comitetului Central al PMR, în aprilie 1956……275
Cristina PREUTU, Om Nou sau Duşman în propaganda comunistă: studiu de caz Constantin Mitea……305
Mihai BURCEA, Constantin Istrate: biografia atipică a unui torţionar în România comunistă……315

Documente
Paul E. MICHELSON, Ieremia to Eliade 1899: Notes and Queries……341
Viorel ACHIM, Situaţia „sectelor religioase” în Provincia Bucovina. Un studiu al Inspectoratului Regional de Poliţie Cernăuţi din septembrie 1943……351

Restitutio
Eugen D. NECULAU, Viaţa socială în satele de pe Jijia de Sus în prima jumătate a veacului al XX-lea (editor: Marcel LUTIC)……429

Dezbateri istoriografice
***, Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, vol. II/2010, III/2011, IV/2012 şi dezbaterea Istoria regională astăzi (editor: Dorin DOBRINCU)……499
Emmanuel LE ROY LADURIE, Sur le devenir de l’Etat pré-révolutionnaire……537
Mircea STĂNESCU, Plagiatul lui Alin Mureşan……555

Recenzii
Viorel Achim (editor), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, Cuvânt înainte de Alexandru Florian, Iaşi, Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Editura Polirom, 2013, 931 p. (Paul E. Michelson)……591
Ioan Chertiţie, Am fost torţionar. Confesiunile unui gardian, Bucureşti, Editura Ştefan, 2011, 280 p. (Mircea Stănescu)……593
Note bibliografice
Lucian N. Leuştean, Orthodoxy and the Cold War. Religion and Political Power in Romania, 1947-65, London, Palgrave Macmillan, 2009, 286 p. (Andrei Puiu)……597
Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 855 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)……601

Revista revistelor
„Polis. Revistă de ştiinţe politice”, volum II, nr. 1 (3), serie nouă, decembrie 2013 - februarie 2014, 220 p. (Ovidiu Mihăiuc)……607

Viaţa ştiinţifică
Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane, conferinţă internaţională, Iaşi, 30-31 mai 2013 (Mihai Chiper)……611

Lista autorilor……621

Contents
Abbreviations……23

History Studies
Genealogies, biographies, moments from the lives of famous personalities
Iulian Marcel CIUBOTARU, Contributions to the Study of the Biography of Chronicler Macarie……27
Constantin ARDELEANU, A French Inventor in Moldavia - François Xavier Progin (1801-1855)……39
Mihai Sorin RĂDULESCU, Overview of the Genealogy of the Malaxa Family……49

Moldovan Heraldry
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, The Coat of Arms and the Flag of Dănceni Village, Ialoveni District……79
The city of Iaşi in the Twentieth Century
Alexandru D. AIOANEI, Among the Ruins, Starvation and Normalization of Daily Life. Iaşi during 1944-1948……89
Bessarabia between Romania and the Soviet Union
Sorin RADU, The Activity of Vespasian Erbiceanu as a Technical Adviser for the Justice Department of Bessarabia (1918)……119
Svetlana SUVEICA, For the “Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Committee for Saving Bessarabia (1918-1920)……139
Aleksandr STYKALIN, The Hungarian Policy in the Transylvanian Question in the Context of the Soviet Military Action in Bessarabia (Summer 1940)……171
Aurelia FELEA, Soviet Education in the Memories of former Moldavian SSR Dignitaries. Study Conditions, Quality of Education and its Relevance for Career Success……189

National Minorities in Romania and the Neighbouring Countries
Sebastian BUNGHEZ, The Aromanians’ Question in the Romanian Parliament. Debates at the Beginning of the Twentieth Century……217
Hannelore BAIER, The Germans of Romania under Joseph Stalin’s Scrutiny. The Policy Towards the German Minority of Romania, 1944-1948……229

Resistance, Repression and Propaganda in Romania and in the Postcolonial World
Andrei MIROIU, Intelligence Organization and Operations in Classical Counterinsurgency. Malaya, Algeria and Romania, 1944-1962……247
Alexandra TOADER, Local “anti-communist attitudes”? The Case of a Letter addressed to the Central Committee of the Romanian Workers’ Party, in April 1956……275
Cristina PREUTU, New Man or Enemy in the Communist Propaganda: Constantin Mitea, a Case Study……305
Mihai BURCEA, Constantin Istrate – an Atypical Biography……315

Documents
Paul E. MICHELSON, Ieremia to Eliade 1899: Notes and Queries……341
Viorel ACHIM, Situation of the “Religious Sects” in the Province of Bukovina. A Study Made by the Regional Inspectorate of the Police Cernăuţi from September 1943……351

Restitutio
Eugen D. NECULAU, Social Life in the Villages of Upper Jijia in the first half of the Twentieth Century (editor: Marcel LUTIC)……429

Historiographic Debates
***, The Launching of the “Archiva Moldaviae” Journal, vol. II/2010, III/2011, IV/2012 and the Debate Regional History Today (editor: Dorin DOBRINCU)……499
Emmanuel LE ROY LADURIE, Sur le devenir de l’Etat pré-révolutionnaire……537
Mircea STĂNESCU, Plagiarism by Alin Mureşan……555

Reviews
Viorel Achim (editor), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, Cuvânt înainte de Alexandru Florian, Iaşi, Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Editura Polirom, 2013, 931 p. (Paul E. Michelson)……591
Ioan Chertiţie, Am fost torţionar. Confesiunile unui gardian, Bucureşti, Editura Ştefan, 2011, 280 p. (Mircea Stănescu)……593

Bibliographic Notes
Lucian N. Leuştean, Orthodoxy and the Cold War. Religion and Political Power in Romania, 1947-65, London, Palgrave Macmillan, 2009, 286 p. (Andrei Puiu)……597
Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 855 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)……601

Review of Journals
„Polis. Revistă de Ştiinţe Politice”, volum II, nr. 1 (3), serie nouă, decembrie 2013 – februarie 2014, 220 p. (Ovidiu Mihăiuc)……607

Scientific Life
Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane, international conference, Iaşi, 30-31 May 2013 (Mihai Chiper)……611

List of Authors……621

Niciun comentariu: