StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Apariție editorială: volumul II/2010 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul II/2010 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.


Cuprins
Abrevieri           23
Studii de istorie
Genealogii
Costin FENEŞAN, Indigenatul austriac al familiei nobiliare Hâjdău      27

Curente culturale, reprezentări ale trecutului în secolul XIX
Raluca Elena GOLEŞTEANU, Themes of the Slavophile Doctrine in the Writings of Alexandru Hâjdeu      37
Andi MIHALACHE, Câteva consideraţii despre muzeistica românească din a doua jumătate a secolului XIX: concepţii, reprezentanţi, polemici      67

Istorie instituţională
Mihai ANTIPA, Instituţionalizarea învăţământului teologic în Eparhia Huşilor      107
Radu FILIPESCU, Activitatea Companiei de Pompieri din Iaşi reflectată în surse arhivistice (1918-1939)      115

Estul României între ocupaţia sovietică şi instalarea comunismului
Mircea TIMBUS, Evacuările din Bucovina, Basarabia, Moldova şi Transnistria în documente de arhivă arădene (1944)      131
Marian OLARU, Procese social-politice şi economice pe teritoriul fostei Bucovine (partea de sud), 1944-1947      141
    
Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Cristian ANIŢA, Oficiul pentru Reconstrucţia Moldovei (1945-1949)      167

Documente
Valentin CONSTANTINOV, Primul document original descoperit din arhiva Mitropoliei Ţării Moldovei înstrăinată la 1686      189
Dinu POŞTARENCU, Date statistice referitoare la Principatul Moldovei din anii 1808-1812      193
Ottmar TRAŞCĂ, Rebeliunea legionară în viziunea Consulatului german din Iaşi, 19-25 ianuarie 1941      225
Teodor CANDU, Octavian MOŞIN, Clerul din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Registrul oficial din 1945-1948 (II)      237
Igor CAŞU, Virgil PÂSLARIUC, Chestiunea revizuirii hotarelor RSS Moldoveneşti: de la proiectul „Moldova Mare” la proiectul „Basarabia Mare” şi cauzele eşecului acestora (decembrie 1943 – iunie 1946)      275

Restitutio
Alexandru DUŢĂ, Un document important despre amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la începutul secolului al XX-lea      371

Dezbateri
Octavian DASCĂL, Scurte consideraţii privind modernizarea Basarabiei în primul deceniu interbelic (1918-1928). Pe marginea unei recente apariţii editoriale la Chişinău      399

Recenzii
Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Gabriel Catalan)      425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Ligia Dobrincu)      427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Dorin Dobrincu)           434

Note bibliografice
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Mihai Mîrza)      439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Cătălin Botoşineanu)      441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Paul E. Michelson)      442

Viaţa ştiinţifică
Cercetarea şi expunerea publică a istoriei comunismului: România vs. Germania. Pe marginea unei vizite a unor specialişti de la Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin) în România, 10-16 mai 2009 (Dorin Dobrincu)      445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), colocviu internaţional, Iaşi, 1-3 septembrie 2010 (Cătălin Botoşineanu)      449
Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, Iaşi, 11 octombrie 2010 (Cristian Zaharia)      451
Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, Bucureşti, 19 octombrie 2010 (Radu Stancu)      455

Lista autorilor      459

Contents
Abbreviations           23
History Studies

Genealogies
Costin FENEŞAN, The Austrian Roots of the Hâjdău Aristocratic Family      27

Cultural Currents, Representations of the Past in the 19th Century
Raluca Elena GOLEŞTEANU, Themes of the Slavophile Doctrine in the Writings of Alexandru Hâjdeu      37
Andi MIHALACHE, A Few Considerations on Romanian Museology in the second half of the XIXth Century: Conceptions, Representations, Polemics      67

Institutional History
Mihai ANTIPA, The Institutionalization of the Theological Education in the Diocese of Huşi      107
Radu FILIPESCU, The Activity of the Fire Brigade of Iaşi Reflected in Archival Sources (1918-1939)      115

Eastern Romania between Soviet Occupation and the Imposition of Communism
Mircea TIMBUS, The Evacuations from Bukovina, Bessarabia, Moldova and Transnistria in Documents from the Arad Archives (1944)      131
Marian OLARU, Socio-Political and Economic Trials on the Territory of Former Bukovina (the Southern Part), 1944-1947      141

The History of Archives. Funds Presentations

Cristian ANIŢA, The Agency for the Reconstruction of Moldavia (1945-1949)     167

Documents
Valentin CONSTANTINOV, The First Original Document Discovered in the Archive of the Moldavian Metropolitan Church Transferred in 1686      189
Dinu POŞTARENCU, Statistical Data Concerning the Principality of Moldova during 1808-1812      193
Ottmar TRAŞCĂ, The Legionary Rebellion in the Eyes of the German Consulate in Iasi, 19-25 January 1941      225
Teodor CANDU, Octavian MOŞIN, The Clergy from the Moldavian Soviet Socialist Republic. The Official Register of 1945-1948 (II)      237
Igor CAŞU, Virgil PÂSLARIUC, Moldavian SSR’s Border Revision Question: From The Project of “Greater Moldavia” to The Project of “Greater Bessarabia” and The Causes of their Failure (December 1943 – June 1946)      275

Restitutio
Alexandru DUŢĂ, An Important Document about Making the River Prut Navigable at the Beginning of the 20th Century      371

Debates
Octavian DASCĂL, Brief Considerations concerning the Modernization of Bessarabia in the First Inter-War Decade (1918-1928). Notes on a Recent Work Published in Chişinău      399

Reviews
Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Gabriel Catalan)      425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Ligia Dobrincu)      427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Dorin Dobrincu)           434

Bibliographic Notes
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Mihai Mîrza)      439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Cătălin Botoşineanu)      441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Paul E. Michelson)      442


Scientific Life
Research and the Public Exposition of the History of Communism: Romania vs Germany. Notes on the visit of specialists from Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin) in România, 10-16 May 2009 (Dorin Dobrincu)      445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), International Colloquium, Iaşi, 1-3 September 2010 (Cătălin Botoşineanu)      449
The Launch of the review “Archiva Moldaviae”, Iaşi, 11 October 2010 (Cristian Zaharia)      451
The Launch of the review “Archiva Moldaviae”, Bucharest, 19 October 2010 (Radu Stancu)      455    

List of Authors      459


Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen           23
Historische Studien

Genealogie
Costin FENEŞAN, Das österreichische Indigenat der Adelsfamilie Hâjdău      27

Kulturelle Strömungen, Vergangenheitsrepräsentationen im 19. Jahrhundert
Raluca Elena GOLEŞTEANU, Themen der slawophilen Doktrin in den Schriften von Alexandru Hâjdeu      37
Andi MIHALACHE, Einige Erwägungen über die Museologie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Konzepte, Repräsentanten, Polemiken      67

Institutionengeschichte
Mihai ANTIPA, Die Institutionalisierung der theologischen Ausbildung im Bistum Huşi      107
Radu FILIPESCU, Die Aktivität der Feuerwehrgesellschaft von Jassy im Spiegel von Archivquellen (1918-1939)      115

Der Osten Rumäniens zwischen sowjetischer Besetzung und der Etablierung des Kommunismus
Mircea TIMBUS, Die Evakuationen aus der Bukowina, Bessarabien, der Moldau und Transnistrien in Archivdokumenten aus Arad (1944)      131
Marian OLARU, Sozial-politische und wirtschaftliche Prozesse auf dem Gebiet der einstigen Bukovina (südlicher Teil), 1944-1947      141

Archivgeschichte.
Vorstellung von Archivbeständen
Cristian ANIŢA, Das Amt für den Wiederaufbau der Moldau (1945-1949)      167


Dokumente
Valentin CONSTANTINOV, Das erste entdeckte Originaldokument aus dem 1686 entwendeten Archiv der Metropolie der Moldau      189
Dinu POŞTARENCU, Statistische Daten bezüglich des Fürstentums Moldau aus den Jahren 1808-1812      193
Ottmar TRAŞCĂ, Die legionäre Rebellion in der Sicht des deutschen Konsulats von Jassy, 19.-25. Januar 1941      225
Teodor CANDU, Octavian MOŞIN, Der Klerus der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepubik. Das offizielle Register aus den Jahren 1945-1948 (II)       237
Igor CAŞU, Virgil PÂSLARIUC, Die Frage der Grenzrevision der Moldauischen SSR: vom Projekt „Großmoldau“ zum Projekt „Großbessarabien“ und die Gründe für deren Scheitern (Dezember 1943 – Juni 1946)      275

Restitutio
Alexandru DUŢĂ, Ein wichtiges Dokument zur Schiffbarmachung des Flusses Pruth zu Beginn des 20. Jahrhunderts      371

Debatten
Octavian DASCĂL, Kurze Überlegungen betreffend die Modernisierung Bessarabiens im ersten Jahrezehnt der Zwischenkriegszeit (1918-1928). Randbemerkungen zu einem kürzlich in Chişinău erschienenen Werk      399

Rezensionen
Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Gabriel Catalan)      425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Ligia Dobrincu)      427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Dorin Dobrincu)      434

Bibliographische Aufzeichnungen
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Mihai Mîrza)      439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Cătălin Botoşineanu)      441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Paul E. Michelson)      442

Wissenschaftliches Leben
Erforschung und öffentliche Darstellung der Geschichte des Kommunismus: Rumänien vs. Deutschland. Randbemerkungen zum Besuch einiger Spezialisten der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin) in Rumänien, 10-16 Mai 2009 (Dorin Dobrincu)      445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), Internationales Kolloquium, Jassy, 1.-3. September 2010 (Cătălin Botoşineanu)      449
Lancierung der Zeitschrift „Archiva Moldaviae“, Jassy, 11. Oktober 2010 (Cristian Zaharia)      451
Lancierung der Zeitschrift „Archiva Moldaviae“, Bukarest, 19. Oktober 2010 (Radu Stancu)      455

Autorenverzeichnis      459

Table de matières
Abréviation           23
Études d’histoire
Généalogies
Costin FENEŞAN, L’Indigénat autrichien de la famille nobiliaire Hâjdău      27

Courants culturels, représentations du passé dans le XIXe siècle
Raluca Elena GOLEŞTEANU, Thèmes de la doctrine slavophile dans les écrits d’Alexandre Hâjdeu      37
Andi MIHALACHE, Quelques considérations sur la muséologie roumaine de la seconde moitié du XIXe siècle: conceptions, représentants, polémiques      67

Histoire institutionnelle
Mihai ANTIPA, L’Institutionnalisation de l’enseignement théologique dans la Diocèse de Huşi      107
Radu FILIPESCU, L’Activité de la Compagnie des Pompiers de Iaşi reflétée dans des sources archivistiques (1918-1939)      115

L’Est de la Roumanie entre l’occupation soviétique et l’installation du communisme
Mircea TIMBUS, Les évacuations de Bucovine, Bessarabie, Moldavie et Transnistrie dans les documents des archives de la ville d’Arad (1944)     131
Marian OLARU, Processus socio-politiques et économiques sur le territoire de l’ancienne Bucovine (la partie sud), 1944-1947      141
   
Histoire des archives. Présentations de fonds des archives

Cristian ANIŢA, L’Office pour la Reconstruction de la Moldavie (1945-1949)     167

Documents
Valentin CONSTANTINOV, Le premier document original découvert des archives de l’Église Métropolitaine de la Valachie détournée en 1686      189
Dinu POŞTARENCU, Données statistiques concernant la Principauté de Moldavie dans les années 1808-1812      193
Ottmar TRAŞCĂ, La rebellion légionaire dans la vision du Consulat allemand de Iaşi, 19-25 janvier 1941      225
Teodor CANDU, Octavian MOŞIN, Le clergé de la République Soviétique Socialiste de Moldavie. Le registre officiel de 1945-1948 (II)      237
Igor CAŞU, Virgil PÂSLARIUC, La question de la révision des frontières de la RSS de Moldavie: du projet « la Grande Moldavie » au projet « la Grande Bessarabie » et les causes de leur échec (décembre 1943 - juin 1946)      275

Restitutio
Alexandru DUŢĂ, Un document important sur l’aménagement pour la navigation de la rivière Prut au début du XX e siècle      371


Débats
Octavian DASCĂL, Brèves considérations concernant la modernisation de la Bessarabie pendant la première décennie de l’entre-deux-guerres (1918-1928). En marge d’une récente parution éditoriale à Chişinău      399

Recensions
Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Gabriel Catalan)      425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Ligia Dobrincu)      427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Dorin Dobrincu)           434

Notes bibliographiques
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Mihai Mîrza)      439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Cătălin Botoşineanu)      441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Paul E. Michelson)      442

La vie scientifique
Les recherches et le débat publique sur l’histoire du communisme: la Roumanie versus l’Allemagne. Sur la visite d’experts de Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin) en Roumanie, 10-16 mai 2009 (Dorin Dobrincu)      445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), Colloque international, Jassy, 1-3 septembre 2010 (Cătălin Botoşineanu)      449
Le lancement de la revue « Archiva Moldaviae », Jassy, 11 octobre 2010 (Cristian Zaharia)      451
Le lancement de la revue « Archiva Moldaviae », Bucarest, 19 octombrie 2010 (Radu Stancu)      455

Liste des auteurs      459


Содержание
Cокращения           23
Исторические исследования
Генеалогии
Костин ФЕНЕШАН, Австрийский индигенат аристократической рода Хыждэу      27

Культурные течения и изображения прошлого в XIX веке
Ралука Елена ГОЛЕШТЕАНУ, Themes of the Slavophile Doctrine in the Writings of Alexandru Hâjdeu 37
Анди МИХАЛАКЕ, Несколько соображений относительно румынского музееведения во второй половине XIX века: концепции, изображения, споры      67

История учреждений
Михай АНТИПА, Учреждение теологического образования в Епархии Хушь      107
Раду ФИЛИПЕСКУ, Деятельность Ясской Пожарной компании отраженной в архивистических источников (1918-1939 гг.)      115

Восточная Румыния между советской оккупации и установление коммунистического режима
Мирчеа ТИМБУС, Проблема эвакуаций из Буковины, Бессарабии, Молдавии и Приднестровия отраженной в документах из Архива города Арад (1944 г.)      131
Мариан ОЛАРУ, Социально-политические и экономические процессы на территории Буковины (южная часть), 1944-1947 гг.      141

История архивов. Представление фондов
Кристиан АНИЦА, Офис Реконструкции Молдавии (1945-1949)      167

Документы
Валентин КОНСТАНТИНОВ, Первый найденный оригинальный документ из архива Митрополии Молдавского княжества отчужденный в 1686 году      189
Дину ПОШТАРЕНКУ, Статистические данные относительно Молдавского княжества в 1808-1812 гг.      193
Оттмар ТРАШКЭ, Восстание легионеров в концепции немецкого консульства из города Яссы, 19-25 январь 1941 г.      225
Тудор КАНДУ, Октавиан МОШИН, Духовенство Молдавской Советской Социалистической Республики. Официальный регистр 1945-1948 гг. (II)       237
Игор Кашу, Вирджил Пысларюк, Проблема пересмотра границ Молдавской ССР: от проэкта „Великая Молдавия” к проэкту „Великая Бессарабияи причины их неудач (декабрь 1943 – июнь 1946 г.)      275

Реституцио
Александру ДУЦЭ, Об одном важном источнике относительно устройства для плавания по реке Прут в начале XX века      371

Дебаты
Октавиан ДАСКЭЛ, Краткие соображения относительно модернизации Бессарабии в период десятилетия после первой мировой войны (1918-1928). По поводу недавнего выпуска книги опубликованной в городе Кишинэу      399

Рецензии
Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Габриел Каталан)      425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Лиджия Добринку)      427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Дорин Добринку)           434

Книжное обозрение
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Михай Мырза)      439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Кэтэлин Ботошиняну)      441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Паул Е. Михелсон)      442

Научная жизнь

Исследование и публичное изложение истории коммунизма: Румыния vs. Германия. По поводу визита специалистов Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Берлин) в Румынии, 10-16 мая 2009 года (Дорин Добринку)      445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), Международный колоквиум, Яссы – Rумыния, 1-3 сентября 2010 года (Кэтэлин Ботошиняну)      449
Презентация журнала „Архива Молдавие”, Яссы, 11 октября 2010 года (Кристиан Захария)      451
Презентация журнала „Архива Молдавие”, Букарест, 19 октября 2010 года (Раду Станку)      455

Список авторов      459

Niciun comentariu: