StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Apariție editorială: volumul III/2011 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul III/2011 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.


Cuprins
Abrevieri           23

Studii de istorie
O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (I)           27

Universitatea din Iaşi de la sfârşitul secolului XIX până la al Doilea Război Mondial
Bogdan-Petru MALEON, Studiile de istorie la Universitatea din Iaşi până la începutul perioadei interbelice (I)          57
Cătălin BOTOŞINEANU, Demisia în spaţiul universitar ieşean. Cazul profesorilor Facultăţii de Drept din anul 1925           87
Leonidas RADOS, Complexul provincial în viaţa academică interbelică. Cazul Universităţii din Iaşi           103

Primul Război Mondial
Bianca MĂRMUREANU, Viaţa de front a combatanţilor din Armata Română în anul 1917. Activităţi în afara confruntării cu inamicul           125

Mişcarea Legionară - organizare locală, forme de mobilizare politică
Roland CLARK, Conflict and Everyday Life at the Legionary Cultural Centre in Iaşi (1924-1938)           139
Oliver Jens SCHMITT, Sfântă tinereţe legionară. Cântecul ca mijloc şi esenţă a mobilizării politice de extremă dreaptă în România interbelică           163

Comunismul românesc şi moştenirea sa
Cristian VASILE, Câteva aspecte ale politicii culturale comuniste în domeniul teatral în anii ’50. Studiu de caz: teatrele din Iaşi şi Constanţa           185
Ovidiu MIHĂIUC, Condamnarea comunismului sau reconcilierea societăţii? O analiză teleologică a Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România           201

Protestantismul est-european şi românesc în secolul XX. Reflecţii postcomuniste
Tatiana NIKOLISKAIA, interviu realizat de Vasile ERNU, Protes­tantismul şi puterea în Rusia ţaristă şi URSS           223
Ligia DOBRINCU, Evanghelicii din România în anii comunismului târziu. Breviar biografic: Dănuţ Mănăstireanu           245

Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Tudor ARHIRE, Fondul Familial Hurmuzaki de la Arhivele Naţionale Sibiu           267
Mircea STĂNESCU, Comisia de Control a PCR (1945-1989). Prezentare de fond şi istoric           275

Documente
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Un testament din secolul al XIX-lea al Mariei Hermeziu, născută Gane           317
Marcel VARGA, Judeţul Botoşani în primele luni ale ocupaţiei sovietice. Memoriile inedite ale prefectului Dimitrie Russu (7 aprilie – 17 august 1944)           331

Restitutio
Elena COZMA, Rolul zestrei în contractarea căsătoriei în Moldova primei jumătăţi a secolului al XIX-lea           367

Dezbateri
Silviu HARITON, Orthodoxy and Nationalism in Nineteenth Century Romania: a Review Article of Melchisedek Ştefănescu’s Life and Works           385
Dorin DOBRINCU, O viaţă între lumi: Leon Volovici           409

Recenzii
Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Andrei Corobcean)           423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Mihai Mîrza)           426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Adrian Neculau)           429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Gabriel Catalan)           432

Note bibliografice
Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Krista Zach)           435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Cornelius R. Zach)           436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Cătălin Botoşineanu)           438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Sorin Curcă)           439

Viaţa ştiinţifică
Stagiul Tehnic Internaţional al Arhivelor – Paris, 2010. Prezentare şi opinii (Dorin Dologa)           443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, conferinţe internaţionale, Bucureşti, 29-30 martie 2010, Chişinău, 24-25 mai 2010 (Dorin Dobrincu)           460
Sursele străine ale comunismului românesc, dezbatere româno-rusă, Bucureşti, 15 septembrie 2010 (Dorin Dobrincu)           464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, convenţiile Societăţii de Studii Istorice din România, Iaşi, 10 octombrie 2010 şi 11 decembrie 2011 (Dorin Dobrincu şi Florea Ioncioaia)           467

Lista autorilor           469

Contents
Abbreviations           23
History Studies
A Long and Sinuous History: the Relations of the Moldovans with the Ottomans
Mihnea BERINDEI, Ioan Vodă’s Revolt and Moldovan-Ottoman Relations, 1538-1574 (I)     27

The University of Iaşi from the Beginning of the 19th Century to the Second World War
Bogdan-Petru MALEON, Studies of History at the University of Iaşi until the Beginning of the Interwar Period (I)          57
Cătălin BOTOŞINEANU, Resignations at the University of Iaşi. The case of the professors at the Law faculty in 1925          87
Leonidas RADOS, The Provincial Complex in Inter-War Academia. The Case of the University of Iaşi           103

World War I
Bianca MĂRMUREANU, The Life of the Romanian Army’s Combatants on the Frontline in 1917. Activities Outside Confrontation with the Enemy           125

The Legionary Movement – Forms of Political Mobilization
Roland CLARK, Conflict and Everyday Life at the Legionary Cultural Centre in Iaşi (1924-1938)           139
Oliver Jens SCHMITT, The Song as a Means and Essence of Political Mobilization of the Extreme Right in Interwar Romania           163

Romanian Communism and its Legacy
Cristian VASILE, Some Aspects of the Communist Cultural Policy Regarding Theatrical Life. Case Studies: Theaters from Iaşi and Constanţa           185
Ovidiu MIHĂIUC, Condemnation of Communism or Reconciliation? A Teleological Analysis of the Presidential Commission for the Study of the Communist Dictatorship in Romania           201

East European and Romanian Protestantism in the 20th Century
Tatiana NIKOLISKAIA, Interview by Vasile ERNU, Protestantism and the Power in the Tsarist Russia and in USSR           223
Ligia DOBRINCU, The Evangelicals in Romania During the Later Years of the Communist Regime. Biographical Breviary: Dănuţ Mănăstireanu          245

The History of Archives. Funds Presentations
Tudor ARHIRE, The Hurmuzaki Family Fund from the Sibiu National Archives           267
Mircea STĂNESCU, The Control Commission of the Romanian Communist Party (1945-1989). A Historical Approach and Analysis           275

Documents
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, A 19th Century will of Maria Hermeziu, née Gane           317
Marcel VARGA, Botoşani County in the Early Months of the Soviet Occupation. Unpublished Memoirs of Dimitrie Russu, Prefect of Botoşani (7 April to 17 August 1944)           331

Restitutio
Elena COZMA, The Role of the Dowry in Marriage Contracts in Moldova in the First Half of the 19th Century           367

Debates
Silviu HARITON, Orthodoxy and Nationalism in Nineteenth Century Romania: a Review Article of Melchisedek Ştefănescu’s Life and Works           385
Dorin DOBRINCU, A Life Between Worlds: Leon Volovici           409

Reviews
Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Andrei Corobcean)           423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Mihai Mîrza)           426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Adrian Neculau)           429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Gabriel Catalan)           432

Bibliographic Notes
Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Krista Zach)           435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Cornelius R. Zach)           436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Cătălin Botoşineanu)           438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Sorin Curcă)           439

Scientific Life
The International Technical Stage of Archives – Paris, 2010. Presentation and Opinions (Dorin Dologa)           443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, International Conferences, Bucharest, 29-30 March 2010, Chişinău, 24-25 May 2010 (Dorin Dobrincu)           460
Sursele străine ale comunismului românesc, Romanian-Russian Debate, Bucharest, 15 September 2010 (Dorin Dobrincu)           464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, The Conventions of the Historical Studies Society in Romania, Iaşi, 10 October 2010 and 11 December 2011 (Dorin Dobrincu and Florea Ioncioaia)           467

List of Authors           469

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen           23
Historische Studien

Eine lange und verwickelte Geschichte: die Beziehungen der Moldauer mit den Osmanen
Mihnea BERINDEI, Die Revolte des Ioan Vodă und die moldauisch-osmanischen Beziehungen, 1538-1574 (I)           27

Die Universität Jassy vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg
Bogdan-Petru MALEON, Das Geschichtsstudium an der Universität Jassy bis zum Beginn der Zwischenkriegszeit (I)          57
Cătălin BOTOŞINEANU, Rücktritt in der Jassyer universitären Sphäre. Der Fall der Professoren der Rechtsfakultät aus dem Jahr 1925           87
Leonidas RADOS, Der provinzielle Komplex im akademischen Leben der Zwischenkriegszeit. Der Fall der Universität von Jassy           103

Der Erste Weltkrieg
Bianca MĂRMUREANU, Das Frontleben der Kämpfer der Rumänischen Armee im Jahr 1917. Aktivitäten außerhalb der Konfrontation mit dem Feind           125

Die Legionärsbewegung – lokale Organisation, Formen der politischen Mobilisierung
Roland CLARK, Konflikt und Alltagsleben am Legionären Kulturzentrum in Jassy (1924-1938)           139
Oliver Jens SCHMITT, Heilige Jugend der Legion. Das Lied als Mittel und Essenz rechtsextremer politischer Mobilisierung im Rumänien der Zwischenkriegszeit           163

Der rumänische Kommunismus und sein Erbe
Cristian VASILE, Einige Aspekte der kommunistischen Kulturpolitik im Theaterbereich der 50er Jahre. Fallstudie: die Theater von Jassy und Constanţa           185
Ovidiu MIHĂIUC, Verurteilung des Kosmmunismus oder Wieder­versöhnung der Gesellschaft? Eine teleologische Analyse der Kommission für die Analyse der kommunistischen Diktatur in Rumänien           201

Der osteuropäische und rumänische Protestantismus im 20. Jahrhundert. Postkommunistische Reflexionen
Tatiana NIKOLISKAIA, Interview von Vasile ERNU, Protestantismus und Macht im zaristischen Russland und der UdSSR           223
Ligia DOBRINCU, Die evangelischen Gemeinschaften Rumäniens in den Jahren des Spätkommunismus. Biographischer Auszug: Dănuţ Mănăstireanu           245

Archivgeschichte. Vorstellung von Archivbeständen
Tudor ARHIRE, Der Familienbestand Hurmuzaki des Nationalarchivs von Hermannstadt           267
Mircea STĂNESCU, Die Kontrollkommission der RKP (1945-1989). Vorstellung des Bestandes und der historischen Entwicklung           275

Dokumente
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Ein Testament aus dem 19. Jahrhundert der Maria Hermeziu, geborene Gane           317
Marcel VARGA, Der Kreis Botoşani in den ersten Monaten der sowjetischen Besetzung. Die unveröffentlichten Erinnerungen des Präfekten Dimitrie Russu (7. April – 17. August 1944)           331

Restitutio
Elena COZMA, Die Rolle der Mitgift bei der Eheschließung in der Moldau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts           367

Debatten
Silviu HARITON, Orthodoxie und Nationalismus im Rumänien des 19. Jahrhunderts: Ein Rezensionsaufsatz über das Leben und Werk von Melchisedek Ştefănescu           385
Dorin DOBRINCU, Ein Leben in Zwischenwelten: Leon Volovici           409

Rezensionen
Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Andrei Corobcean)           423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Mihai Mîrza)           426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Adrian Neculau)           429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Gabriel Catalan)           432

Bibliographische Aufzeichnungen
Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Krista Zach)           435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Cornelius R. Zach)           436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Cătălin Botoşineanu)           438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Sorin Curcă)           439

Wissenschaftliches Leben
Internationale technische Archivtagung – Paris, 2010. Vorstellung und Meinungen (Dorin Dologa)           443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, internationale Konferenz, Bukarest, 29.-30. März 2010, Chişinău, 24.-25. Mai 2010 (Dorin Dobrincu)           460
Sursele străine ale comunismului românesc, Rumänisch-russische Debatte, Bukarest, 15. September 2010 (Dorin Dobrincu)           464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, Die Konventionen der Gesellschaft für Historische Studien Rumäniens, Jassy, 10. Oktober 2010 und 11. Dezember 2011 (Dorin Dobrincu und Florea Ioncioaia)           467

Autorenverzeichnis           469

Table de matières
Abréviation           23
Études d’histoire
Une histoire longue et sinueuse: les relations des Moldaves avec les Ottomans
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (I)           27

L’Université de Jassy depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la deuxième guerre mondiale
Bogdan-Petru MALEON, Les études d’histoire à l’Université de Jassy jusqu’au début de la période de l’entre-deux-guerres (I)          57
Cătălin BOTOŞINEANU, La démission dans l’espace universitaire de Jassy. Le cas des professeurs de la Faculté de Droit de l’année 1925          87
Leonidas RADOS, Le complexe provincial dans la vie académique de l’entre-deux-guerres. Le cas de l’Université de Jassy           103

La première guerre mondiale
Bianca MĂRMUREANU, La vie au front des combattants de l’Armée Roumaine en 1917. Activités en dehors de la confrontation avec l’ennemi           125

Le Mouvement Légionnaire – organisation locale, formes de mobilisation politique
Roland CLARK, Conflit et vie quotidienne au Centre Culturel Légionnaire de Jassy (1924-1938)           139
Oliver Jens SCHMITT, Sainte jeunesse légionnaire. La chanson comme moyen et essence de la mobilisation politique d’extrême droite dans la Roumanie de l’entre-deux-guerres           163
Le communisme roumain et son héritage
Cristian VASILE, Quelques aspects de la politique culturelle communiste dans le domaine théâtral pendant les années ’50. Étude de cas: les théâtres de Jassy et Constanţa           185
Ovidiu MIHĂIUC, La condamnation du communisme ou la réconciliation de la société? Une analyse téléologique de la Comission pour l’Analyse de la Dictature Communiste de Roumanie           201

Le protestantisme est-européen et roumain au XXe siècle. Réflexions post-communistes
Tatiana NIKOLISKAIA, interview réalisée par Vasile ERNU, Le protestantisme et le pouvoir dans la Russie tzariste et dans l’URSS           223
Ligia DOBRINCU, Les évangéliques de Roumanie pendant les dernières années du communisme. Bréviaire biographique: Dănuţ Mănăstireanu           245

L’histoire des archives. Présentations des fonds d’archives
Tudor ARHIRE, Le Fond familial Hurmuzaki des Archives Nationales Sibiu           267
Mircea STĂNESCU, La Commission de Contrôle du Parti Communiste Roumain (1945-1989). Présentation de Fond et historique           275

Documents
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Un testament du XIXe siècle de Marie Hermeziu, née Gane           317
Marcel VARGA, Le département de Botoşani pendant les premiers mois de l’occupation soviétique. Les mémoires inédits du préfet Dimitrie Russu (7 avril – 17 août 1944)           331

Restitutio
Elena COZMA, Le rôle de la dot dans l’engagement contractuel de mariage dans la Moldavie de la première moitié du XIXe siècle           367

Débats
Silviu HARITON, Orthodoxie et nationalisme dans la Roumanie du XIXe siècle: un article sur la vie et l’œuvre de Melchisedek Ştefănescu           385
Dorin DOBRINCU, Une vie entre deux mondes: Leon Volovici           409

Recensions
Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Andrei Corobcean)           423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Mihai Mîrza)           426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Adrian Neculau)           429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Gabriel Catalan)           432

Notes bibliographiques
Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Krista Zach)           435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Cornelius R. Zach)           436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Cătălin Botoşineanu)           438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Sorin Curcă)           439

Vie scientifique
Stage Technique International des Archives – Paris, 2010. Présentation et opinions (Dorin Dologa)           443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, Conférence internationale, Bucarest, 29-30 mars 2010, Chişinău, 24-25 mai 2010 (Dorin Dobrincu)           460
Sursele străine ale comunismului românesc, Débat roumano-russe, Bucarest, 15 septembre 2010 (Dorin Dobrincu)           464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, Les réunions annuelles de la Société des Etudes Historiques de Roumanie, Jassy, 10 octobre 2010 et 11 décembre 2011 (Dorin Dobrincu et Florea Ioncioaia)           467

Liste des auteurs           469

Содержание
Cокращения           23
Исторические исследования

Долгая и изменчивая история: отношения молдаван с османами
Михня БЕРИНДЕЙ, Восстание Иоана Водэ и молдавско-османские отношения, 1538-1574 гг. (I)           27

Ясский университет от конца XIX века до второй мировой войны
Богдан-Петру MАЛЕОН, Изучение истории в Ясском университете до периода между первой и второй мировой войны (I)          57
Кэтэлин БОТОШИНЕАНУ, Увольнение в Ясском университете. Случай профессоров юридического факультета 1925 г.           87
Леонидас РАДОС, Комплекс провинции в академической среде между первой и второй мировой войны. Пример Ясского университета           103

Первая мировая война
Бианка МЭРМУРЯНУ, Фронтовая жизнь солдат Румынской Армии в 1917 году. Действия вне сражения с врагом           125

Движение легионеров – местная организация и формы политической мобилизации
Роланд КЛАРК, Конфликт и повседневная жизнь  в  Доме Культуры и Христианства (легионеров) в Яссы (1924-1938 гг.)           139
Оливер Женс ШМИТ, Святая молодость легионера. Песня как способ и сущность политической мобилизации крайней правой фракции в Румынии между первой и второй мировой войны           163

Румынский коммунизм и его наследие
Кристиан ВАСИЛЕ, Несколько сторон вопроса коммунистической культурной политики в театральной сфере в ’50 годы XX века на примере театра из городов Яссы и Констанца           185
Овидиу МИХЭЮК, Осуждение коммунизма или примирение общества? Телеологический анализ Комиссии по Анaлизу Коммунистической Диктатуры в Румынии           201

Восточно-европейский и румынский протестантизм в XX веке. Посткоммунистические размышления
Татиана НИКОЛЬСКАЯ, интервью с Василием ЕРНУ, Протестантизм и власть в Российской империи и в СССР           223
Лиджия ДОБРИНКУ, Евангелисты в Румынии в годы позднего коммунизма. Краткое биографическое изложение о Дэнуце Мэнэстиряну           245


История архивов. Представление фондов
Тудор АРХИРЕ, Фонд рода Хурмузаки из Национального Архива города Сибиу           267
Мирчя СТЭНЕСКУ, Контрольная комиссия ПКР (1945-1989). Представление фонда и история           275

Документы
Михай-Кристиан АМЭРИУЦЕЙ, Лудмила БАКУМЕНКО-ПЫРНЭУ, Об одном завещании XIX века оставленным Марией Хермезиу, рождённая Гане           317
Марчел ВАРГА, Уезд Ботошань в первые месяцы советской оккупации. Неизданные мемуары префекта Димитрие Руссу (7 апреля – 17 aвгуста 1944 года)           331

Реституцио
Елена КОЗМА, Роль приданого в заключение брака в Молдавии в первой половине XIX века           367

Дебаты
Силвиу ХАРИТОН, Православие и национализм в Румынии XIX века: критический очерк о жизни и деятельности Мелкиседека Штефэнеску           385
Дорин ДОБРИНКУ, Жизнь между двумя мирами: Леон Волович           409

Рецензии
Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Андрей Коробчан)           423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Михай Mырза)           426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Адриан Некулау)           429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Габриел Каталан)           432

Книжное обозрение
Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Криста Зaх)           435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Корнелиус Р. Зaх)           436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Кэтэлин Ботошиняну)           438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Сорин Куркэ)           439

Научная жизнь

Международная техническая стажировка архивов – Париж, 2010 г. Представление и мнения (Дорин Долога)           443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, Международная конференция, Букарест, 29-30 марта 2010, Кишинэу, 24-25 мая 2010 (Дорин Добринку)           460
Sursele străine ale comunismului românesc, Румынско-русские дебаты, Букарест, 15 сентября 2010 (Дорин Добринку)           464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, Конвенции Общества Исторических Исследований в Румынии, Яссы, 10 октября 2010 и 11 декабря 2011 (Дорин Добринку и Флоря Иончоая)           467

Список авторов          469

Niciun comentariu: