StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Apariție editorială: volumul IV/2012 al revistei „Archiva Moldaviae”


A apărut volumul IV/2012 al revistei Archiva Moldaviae. Publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), revista reunește materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții științifice. Ea abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european.
Autorii activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România și străinătate.
Pentru cei interesați redau mai jos sumarul revistei în limbile română, engleză, germană, franceză și rusă.


Cuprins
Abrevieri           23
Studii de istorie
O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (II)           27

Moldova de la Est de Prut. Construcţie şi dileme identitare, dispute politice
Nicolae CIUBOTARU, Societăţile naţional-culturale şi cauza naţională a românilor basarabeni în primele decenii ale secolului al XX-lea           73
Petru NEGURĂ, Edificarea naţională şi culturală în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească: premisele unui „naţionalism” eşuat           91
Sergiu MUSTEAŢĂ, Dilemele Republicii Moldova           103

Comunismul românesc: ilegalitatea, preluarea puterii, edificarea şi prăbuşirea
Ştefan BOSOMITU, O poveste dintr-o iarnă. „Căderea” Regionalei comuniste „Dunărea de Jos” (ianuarie 1941)           125
Adrian POHRIB, Poliţia din oraşul Galaţi sub presiunea ofensivei comuniste, 1944-1949           153
Mara MĂRGINEAN, Un nou oraş pe harta ţării? Câteva consideraţii despre muncă şi viaţa cotidiană în Călan, 1950-1965           207
Dennis DELETANT, Revisiting the 1989 Romanian Revolution: Some Personal Reflections           227

Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Ina CHIRILĂ, Pe urmele unei colecţii. Documentele lui Gheorghe Ghibănescu în Arhivele din Iaşi           253
Cristina ŢINEGHE, Arhivele Statului din Chişinău şi Cernăuţi între evacuarea în România (1944) şi restituirea către URSS           293

Documente
Alexandru SIMON, Anotimpurile cruciate ale unui rege: documente milaneze asupra politicii lui Matia Corvin în anul 1475           319
Cătălin BOTOŞINEANU, Şcolile normale din oraşul Iaşi în perioada interbelică. Documente           335
Dorin DOBRINCU, „Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România”. Un memoriu din 1977           351
Stelian MÂNDRUŢ, Ottmar TRAŞCĂ, Un „Raport” şi contextul evoluţiei scrisului istoric din RSS Moldovenească (Bucureşti, august 1980)           403

Dezbateri
***, Exterminare, complicitate, rezistenţă. Analiza experienţelor de tip sovietic în România şi Republica Moldova           427
***, Republica Moldova de la Perestroika la Independenţă, 1989-1991           465

Recenzii
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Cărare)           505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Peter Moldovan)           511
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin Dobrincu)           515

Note bibliografice
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Univer­sităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 380 p. (Mihai Mîrza)           523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 417 p. (Mihai Mîrza)           525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-terito­riale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Cătălin Botoşineanu)          528    

Viaţa ştiinţifică
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) - între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, expoziţie, Bucureşti, 21 septembrie – 22 decembrie 2010, Chişinău, 14-30 mai 2012 (Dorin Dobrincu)           529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, conferinţă internaţională, Oradea, 19-20 octom­brie 2012 (Dorin Dobrincu)           533
Lista autorilor           539

Contents
Abbreviations           23
History Studies

A Long and Sinuous History: the Relations of the Moldovans with the Ottomans
Mihnea BERINDEI, Ioan Vodă’s Revolt and Moldovan-Ottoman Relations, 1538-1574 (II)           27    
Moldova East of the Prut. Construction and Problems of Identity, Political Disputes
Nicolae CIUBOTARU, The National-Cultural Societies and the National Cause of the Bessarabian Romanians in the first decades of the 20th Century           73
Petru NEGURĂ, National and Cultural Construction in the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic: the Premises of a Failed ‚Nationalism’           91
Sergiu MUSTEAŢĂ, The Republic of Moldova’s Dilemmas           103

Romanian Communism: Illegality, the Seizure of Power, Construction and Collapse
Ştefan BOSOMITU, A Winter’s Tale. The “Collapse” of the “Lower Danube” Communist Regional Organization (January 1941)           125
Adrian POHRIB, The Police of the City of Galaţi under the Pressure Exerted by the Communist power, 1944-1949           153
Mara MĂRGINEAN, A City on Romania's Map? A Few Considerations about Labor and Everyday Life in Călan, 1950-1965           207
Dennis DELETANT, Revisiting the 1989 Romanian Revolution: Some Personal Reflections           227

The History of Archives. Funds Presentations
Ina CHIRILĂ, Tracing a Collection. Gheorghe Ghibănescu’s Documents in the Archives in Iaşi           253
Cristina ŢINEGHE, The Archives of Chişinău and Chernovtsy Between the Eviction to Romania (1944) and the Restitution to USSR           293

Documents
Alexandru SIMON, The Crusader Seasons of a King: Documents on Matthias Corvinus’ Policies in the Year 1475           319
Cătălin BOTOŞINEANU, High Schools in Iaşi in the Inter-war Period. Documents           335
Dorin DOBRINCU, Neoprotestant Denominations and Human Rights in Romania”. A 1977 Memorandum           351
Stelian MÂNDRUŢ, Ottmar TRAŞCĂ, A “Report” and the Context of the Evolution of the Historical Writing from the Soviet Socialist Republic of Moldavia (Bucharest, August 1980)           425

Debates
***, Extermination, Complicity, Resistance. The Analysis of the Soviet Experiences in Romania and Moldova           427
***, The Republic of Moldova from Perestroika to Independence, 1989-1991          465

Reviews
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Cărare)           505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Peter Moldovan)          511
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin Dobrincu)           515

Bibliographic Notes
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Univer­sităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 380 p. (Mihai Mîrza)           523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 417 p. (Mihai Mîrza)           525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-terito­riale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Cătălin Botoşineanu)          528

Scientific Life
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Exhibition, Bucureşti, 21 September – 22 December 2010, Chişinău, 14-30 May 2012 (Dorin Dobrincu)           529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, International Conference, Oradea, 19-20 October 2012 (Dorin Dobrincu)           533

List of Authors           539

Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen           23
Historische Studien

Eine lange und verwickelte Geschichte: die Beziehungen der Moldauer mit den Osmanen
Mihnea BERINDEI, Die Revolte des Ioan Vodă und die moldauisch-osmanischen Beziehungen, 1538-1574 (II)           27

Die Moldau östlich des Pruth. Identitätskonstruktion, Identitätsdilemmata, politische Auseinandersetzungen
Nicolae CIUBOTARU, Die nationalen Kulturgesellschaften und die nationale Sache der rumänischen Bessarabier in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts           73
Petru NEGURĂ, Der nationale und kulturelle Aufbau in der „Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik“: Prämissen eines gescheiterten „Nationalismus“           91
Sergiu MUSTEAŢĂ, Dilemmata der Republik Moldau           103

Der rumänische Kommunismus: Illegalität, Machtübernahme, Aufbau und Zusammenbruch des Regimes
Ştefan BOSOMITU, Ein Wintermärchen. Der „Sturz“ der kommunistischen Regionalorganisation „Die untere Donau“ (Januar 1941)           125
Adrian POHRIB, Die Polizei der Stadt Galaţi unter dem Druck der kommunistischen Offensive, 1944-1949           153
Mara MĂRGINEAN, Eine neue Stadt auf der Landkarte? Einige Überlegungen zu Arbeit und Alltag in Călan, 1950-1965           207
Dennis DELETANT, Die Rumänische Revolution von 1989 überdenken: Ein paar persönliche Betrachtungen           227

Archivgeschichte. Vorstellung von Archivbeständen

Ina CHIRILĂ, Auf den Spuren einer Sammlung. Die Dokumente Gheorghe Ghibănescus in den Archiven von Jassy           253
Cristina ŢINEGHE, Die Staatsarchive von Chişinău und Czernowitz zwischen der Evakuierung in Rumänien (1944) und der Rückgabe an die UdSSR           293

Dokumente
Alexandru SIMON, Kreuzzugsjahreszeiten eines Königs: mailändische Quellen zur Politik von Matthias Corvinus im Jahre 1475           319
Cătălin BOTOŞINEANU, Die Oberschulen der Stadt Jassy in der Zwischenkriegszeit. Dokumente           335
Dorin DOBRINCU, „Die neoprotestantischen Kulte und die Menschenrechte in Rumänien”. Ein Memorandum von 1977           351
Stelian MÂNDRUŢ, Ottmar TRAŞCĂ, Ein „Bericht“ und der Kontext der Entwicklung der Geschichtsschreibung in der „Sozialistischen Sowjetrepublik Moldawien“ (Bukarest, August 1980)           403

Debatten
***, Auslöschung, Komplizenschaft, Widerstand. Eine Analyse der Erfahrungen sowjetischen Typs in Rumänien und der Republik Moldau           427
***, Die Republik Moldau von der Perestrojka zur Unabhängigkeit, 1989-1991           465

Rezensionen
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Cărare)           505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Peter Moldovan)          511
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin Dobrincu)           515

Bibliographische Aufzeichnungen
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Univer­sităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 380 p. (Mihai Mîrza)           523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 417 p. (Mihai Mîrza)           525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-terito­riale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Cătălin Botoşineanu)          528

Wissenschaftliches Leben
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Ausstellung, Bukarest, 21. September – 22. Dezember 2010; Chişinău, 14.-30. Mai 2012 (Dorin Dobrincu)           529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, Internationale Tagung Großwardein, 19.-20. Oktober 2012 (Dorin Dobrincu)           533

Autorenverzeichnis           539

Table de matières
Abréviation           23
Études d’histoire

Une histoire longue et sinueuse: les relations des Moldaves avec les Ottomans
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (II)           27

La Moldavie de l’Est de Prut. Construction et dilemmes identitaires, disputes politiques
Nicolae CIUBOTARU, Les associations nationales culturelles et la cause nationale des Roumains de Bessarabie dans les premières décennies du XXe siècle           73
Petru NEGURĂ, L’édification nationale et culturelle dans la République Autonome Soviétique Socialiste de Moldavie: les prémisses d’un « nationalisme » échoué           91
Sergiu MUSTEAŢĂ, Les dilemmes de la République de Moldavie           103

Le communisme roumain: l’illégalité, la prise du pouvoir, l’édification                  et l’écroulement du régime
Ştefan BOSOMITU, Un conte d’hiver. « La prise » de la Régionale communiste « Le Bas Danube » (janvier 1941)           125
Adrian POHRIB, La police de la ville de Galaţi sous la pression de l’offensive communiste, 1944-1949           153
Mara MĂRGINEAN, Une nouvelle ville sur la carte du pays? Quelques considérations sur le travail et la vie quotidienne à Călan, 1950-1965           207
Dennis DELETANT, Revisiter la Révolution roumaine de 1989: quelques réflexions personnelles           227

Histoire des archives. Présentations des fonds d’archives
Ina CHIRILĂ, Sur les traces d’une collection. Les documents de Gheorghe Ghibănescu dans les Archives de Jassy           253
Cristina ŢINEGHE, Les Archives d’État de Chişinău et Cernăuţi entre l’évacuation en Roumanie (1944) et la restitution à l’URSS           293


Documents
Alexandru SIMON, Les saisons d’un roi croisé: documents milanais concernant la politique de Matia Corvin en 1475           319
Cătălin BOTOŞINEANU, Les écoles normales de la ville de Jassy pendant la période de l’entre-deux-guerres. Documents           335
Dorin DOBRINCU, « Les cultes néoprotestants et les droits de l’homme en Roumanie ». Un mémorandum de 1977           351
Stelian MÂNDRUŢ, Ottmar TRAŞCĂ, Un « Rapport » et le contexte de l’évolution de l’écriture historique dans la RSS de Moldavie (Bucarest, août 1980)           403


Débats
***, Extermination, complicité, résistance. L’analyse des expériences de type soviétique en Roumanie et la République de Moldavie           427
***, La République de Moldavie de la Pérestroïka à l’Indépendance, 1989-1991           465


Recensions
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Cărare)           505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Peter Moldovan)          511
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin Dobrincu)           515

Notes bibliographiques

Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Univer­sităţii « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, 2010, 380 p. (Mihai Mîrza)          523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi, 2010, 417 p. (Mihai Mîrza)          525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-terito­riale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Cătălin Botoşineanu)          528

Vie scientifique
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Exposition, Bucarest, 21 septembre – 22 décembre 2010, Chişinău, 14-30 mai 2012 (Dorin Dobrincu)           529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, Conférence internationale, Oradea, 19-20 octobre 2012 (Dorin Dobrincu)           533

Liste des auteurs           539

Содержание
Cокращения           23
Исторические исследования

Долгая и изменчивая история: отношения молдаван с османами
Михня БЕРИНДЕЙ, Восстание Иоана Водэ и молдавско-османские отношения, 1538-1574 гг. (II)           27

Запрутская Молдова. Созидание и дилеммы идентичности, политические споры
Николае ЧУБОТАРУ, Национально-культурные общества и национальное дело бессарабских румын в первые десятилетия XX века           73
Петру НЕГУРЭ, Национальное и культурное построение в Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике: предпосылки неудавшегосянационализма           91
Серджиу МУСТЯЦЭ, Диллемы Республики Молдовы           103

Румынский коммунизм: незаконность, захват власти, построение и падение режима
Штефан БОСОМИТУ, Об одной зимней сказке. „Падение” коммунистической областной организации Дунэря де Жос” (январь 1941 г.)           125
Адриан ПОХРИБ, Полиция города Галаць под давлением коммунистического наступления, 1944-1949 гг.           153
Мара МЭРДЖИНЯН, Новый город на карте страны? Несколько соображений по поводу труда и повседневной жизни в Кэлан, 1950-1965 гг.           207
Деннис ДЕЛЕТАНТ, Пересмотрение румынской революции 1989 г.: некоторые личные размышления           227

История архивов. Представление фондов
Ина КИРИЛЭ, По следам одной коллекции. Документы Георгия Гибэнеску в Архив города Яссы           253
Кристина ЦИНЕГИЕ, Государственные Архивы из Кишинэу и Чернэуць между эвакуации из Румынии (1944) в СССР           293


Документы
Александру СИМОН, Крестовые времена одного короля: миланские документы относительно политики Матия Корвин в 1475 году           319
Кэтэлин БОТОШИНЯНУ, Педагогические школы из города Яссы между первой и второй мировой войны. Документы           335
Дорин ДОБРИНКУ, Неопротестантские культы и права человека в Румынии”. Петиция 1977 года           351
Стелиан МЫНДРУЦ, Оттмар ТРАШКЭ, Об одномОтчётеи контекст эволюции исторической письменности в Молдавской ССР (Букарест, август 1980 года)           403

Дебаты
***, Истребление, соучастие, сопротивление. Анализ опытов советского типа в Румынии и в Республике Молдова           427
***, Республика Молдова от Перестройки до Незавимости, 1989-1991 гг.           465


Рецензии
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Ливиу Кэраре)           505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Петер Молдован)           511
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Дорин Добринку)           515

Книжное обозрение
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Univer­sităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 380 p. (Михай Mырза)          523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 417 p. (Михай Mырза)           525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-teritoriale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Кэтэлин Ботошиняну)           528

Научная жизнь
Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, Экспозиция, Букарест, 21 сентября – 22 октября 2010 года, Кишинэу, 14-30 мая 2012 (Дорин Добринку)           529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, Международная конференция, Орадеа, 19-20 октября 2010 года (Дорин Добринку)           533

Список авторов           539

Niciun comentariu: