StatCounter

miercuri, 30 martie 2011

A apărut numărul 4 (2/2009) din Caietele CNSAS

Semnalez aici apariţia numărului 4 (2/2009) din Caietele CNSAS.
Pentru cei interesaţi redau mai jos şi cuprinsul volumului în limba română şi în limba engleză.
CUPRINS
I. Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective
Luminiţa Banu, Ofiţerul de lângă tine - consideraţii sumare privind conspirarea ofiţerilor de securitate în anii ’70 …………9
Liviu Pleşa, Contraspionajul în prima parte a regimului Ceauşescu (anii ’60-’70). Organizare, atribuţii şi metode de acţiune…………..........................……….....................................27
Adrian Nicolae Petcu, Activitatea Departamentului Cultelor în atenţia Securităţii (1970-1989) ……..................................………69
Florian Banu, Instrumentalizarea justiţiei de către regimul comunist (1945-1958)…................................................121
Iuliu Crăcană, Infracţiunea împotriva proprietăţii socialiste – ţintă a justiţiei regimului democrat popular. Cauzele şi urmările Plenarei CC al PMR din 9 - 13 iunie 1958…...............147
Nicolae Ioniţă, Fişe biografice ale şefilor unităţilor centrale ale Securităţii de la sfârşitul anilor `50….......................................…183

II. Sub lupa Securităţii
Oana Ionel „Am zis noi că întâi de la Braşov porneşte!” Revolta din 15 noiembrie 1987 descrisă într-o convorbire telefonică....................................................…209
Adrian Nicolae Petcu, Problema repatrierii mitropolitului Visarion Puiu reflectată în documentele Securităţii....................................…225
Mihai Demetriade, Descompunere şi reabilitare. Elemente cadru privind activitatea Grupului Operativ Aiud………257
Adrian Nicolae Petcu, Documente privind atitudinea patriarhului Justinian faţă de aplicarea Decretului 410/1959……………………………………………...…333
Liviu Tofan, Cazul „Hernu” şi „Afacerea Tănase-Haiducu” - conexiuni surprinzătoare……………………………345

III. Literatura istorică şi documentele Securităţii
Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru, Sfârşitul comunismului, rezultat al războiului psihologic?…………………355

IV. Recenzii. Note de lectură
Mihai Burcea, Marius Stan, Mihail Bumbeş, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul central (1948-1989), vol. I, Iaşi, Editura Polirom, 2009, 524 p. (Luminiţa Banu) ……………...................................…375
Raluca Grosescu, Raluca Ursachi, Justiţia penală de tranziţie. De la Nürnberg la postcomunismul românesc, Editura Polirom, Iaşi, 2009, 282 p. (Liviu Pleşa) …............................……..…379
Ion Constantin, Cazul Ryszard Kukliński. Un Pacepa al Poloniei?, cuvânt înainte de Cristian Troncotă, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2009, 254 p. (Florian Banu)……382
John Lewis Gaddis, The Landscape of History. How Historians map the Past, Oxford University Press, 2002, 271 p. (Cipriana Moisa)……………………………….…394

V. Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea fondurilor arhivistice ale C.N.S.A.S. prin manifestări ştiinţifice şi expoziţii
Zilele „Miron Cristea”, ediţia a XII-a, Topliţa, 18-20 iulie 2009 (Adrian Nicolae Petcu) ……………………………………403
Manifestări comemorative la 45 de ani de la trecerea în veşnicie a mitropolitului Visarion Puiu, Mănăstirea Neamţ, 9-11 august 2009 (Adrian Nicolae Petcu) …….404
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie”, ediţia a XV-a Sfântu Gheorghe (2-3 octombrie 2009) (Valentin Vasile)……………405
Simpozionul ştiinţific internaţional „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX” Sibiu, ediţia a III-a, 12-14 noiembrie 2009 (Valentin Vasile)……………...................……...407
Acţiunea „1511”, Braşov, 15 noiembrie 1987. Cea mai importantă revoltă muncitorească împotriva regimului Ceauşescu din România anilor ’80 (Az 1511-es bevetés, Brassó, 1987. november 15. A 80-as évek legnagyobb romániai, Ceauşescu rezsim ellenes munkáslázadása ), 17 noiembrie 2009 – 15 ianuarie 2010 (Oana Ionel, Mihai Demetriade)………………………………………….408

SUMMARY
I. THE COMMUNIST REPRESSIVE SYSTEM: INSTITUTIONS,
OFFICERS AND OBJECTIVES
Luminiţa Banu, The officer nearby. A few considerations about the undercover Securitate officers in the ’70’s………9
Liviu Pleşa, Counterintelligence in the first part of Ceauşescu’s regime (the 1960‘s- 1970‘s). Organization, prerogatives and methods of action……………….27
Adrian Nicolae Petcu, The activity of the Cults Department in the focus of the Securitate (1970-1989)………………………...69
Florian Banu, Political control exerted by the Communist Party over Justice between 1945-1958…………………………………121
Iuliu Crăcană, The Crime against socialist property – Target of the democratic popular regime. Causes and consequences of CC of PMR plenary from 9-13 June 1958…...…................147
Nicolae Ioniţă, Biographical files of the leaders of Securitate central departments, at the end of the 1950‘s……………....183

II. UNDER SECURITATE’S STRICT SURVEILANCE
Oana Ionel, “We said that it would start from Braşov”! The rebellion on 15 November 1987 as described in a phone conversation……………………….…209
Adrian Nicolae Petcu, Bishop Visarion Puiu’s repatriation as reflected in the Securitate files…………………225
Mihai Demetriade, Decomposition and rehabilitation framework of the activity of Aiud Operational Groups…………………257
Adrian Nicolae Petcu, Documents regarding patriarch Justinian‘s attitude towards the enforcement of Order no. 410/1959…………….…………333
Liviu Tofan, The “Hernu” case and “the Tanase-Haiducu affair” – unexpected connections……………………………..345

III. THE TOTALITARIAN SYSTEM FROM ROMANIA: ECONOMIC, DEMOGRAPHIC AND IDEOLOGICAL ASPECTS
Alina Ilinca, Liviu Bejenaru, The End of communism, the result of a psychological war?………………………………………355

IV. REVIEWS. READING NOTES………............375

V. THE SCIENTIFIC RESEARCH AND THE CAPITALIZATION OF C.N.S.A.S. ARCHIVE FILES THROUGH SCIENTIFIC EVENTS AND EXHIBITIONS……………………..403

VI. ABBREVIATIONS LIST .........................….....415

VII. AUTHORS’ LIST........................................……....417

Niciun comentariu: